فرایند ثبت نام مقدماتی و اصلی نیمسال اول سال تحصیلی ١٤٠١-١٤٠٠