عنوان
فهرست مقاله چاپ شده دانشگاه شهید باهنر کرمان درنشریات اسکوپوس ماه می 2020
اولین شماره ژورنال "Journal of New Studies in Sport Management"
فهرست مقالات چاپ شده دانشگاه شهید باهنر کرمان درنشریات ISI ماه می 2020
فهرست مقالات چاپ شده دانشگاه شهید باهنر کرمان درنشریات ISI ماه آپریل 2020
فهرست مقالات چاپ شده دانشگاه شهید باهنرکرمان در نشریات اسکوپوس ماه آوریل 2020
Applications of Artificial Intelligence Techniques in the Petroleum Industry
فهرست مقالات چاپ شده دانشگاه شهید باهنر کرمان درنشریات ISI ماه فوریه 2020
فهرست مقالات چاپ شده دانشگاه شهید باهنر کرمان به تفکیک دانشکده و چارک اعتباری مجلات در نشریات اسکوپوس سال 1398(2019)
فهرست مقالات چاپ شده دانشگاه شهید باهنرکرمان درنشریات ISI در سال 1398(2019)
فهرست مقالات چاپ شده دانشگاه شهید باهنر درنشریات ISI ماه ژانویه 2020
نمایش 1 - 10 از 56 نتیجه
آیتم در هر صفحه 10
از 6