عنوان
فهرست مقالات چاپ شده دانشگاه شهید باهنر کرمان درنشریات ISI در سال 1399(2020)
فهرست مقالات چاپ شده دانشگاه شهید باهنر کرمان درنشریات ISI ماه مارس 2021
فهرست مقالات چاپ شده دانشگاه شهید باهنرکرمان درنشریات اسکوپوس ماه اوت 2020
فهرست مقالات چاپ شده دانشگاه شهید باهنر کرمان درنشریات ISI ماه July
فهرست مقالات چاپ شده دانشگاه شهید باهنرکرمان درنشریات اسکوپوس ماه ژوئیه2020
فهرست مقاله چاپ شده دانشگاه شهید باهنر کرمان درنشریات اسکوپوس ماه می 2020
اولین شماره ژورنال "Journal of New Studies in Sport Management"
فهرست مقالات چاپ شده دانشگاه شهید باهنر کرمان درنشریات ISI ماه می 2020
فهرست مقالات چاپ شده دانشگاه شهید باهنر کرمان درنشریات ISI ماه آپریل 2020
فهرست مقالات چاپ شده دانشگاه شهید باهنرکرمان در نشریات اسکوپوس ماه آوریل 2020
نمایش 1 - 10 از 61 نتیجه
آیتم در هر صفحه 10
از 7