دانشکده فنی و مهندسی

دانشکده علوم پایه

بخش مهندسی برق

بخش مهندسی کامپیوتر

بخش مهندسی مکانیک

بخش مهندسی شیمی

بخش مهندسی عمران

بخش مهندسی معدن

بخش مهندسی صنایع

بخش مهندسی مواد و متالورژی

بخش مهندسی نفت و گاز

بخش زیست شناسی

بخش زمین شناسی

بخش شیمی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

دانشکده حقوق و الهیات

بخش زبان و ادبیات فارسی

بخش علم اطلاعات و دانش شناسی

بخش علوم اجتماعی

بخش علوم تربیتی

بخش جغرافیا

بخش تاریخ

بخش روانشناسی

بخش زبان های خارجی

بخش الهیات

بخش حقوق

بخش علوم سیاسی

بخش معارف اسلامی

دانشکده کشاورزی

دانشکده دامپزشکی

بخش مهندسی آب

بخش مهندسی مکانیک بیوسیستم

بخش مهندسی علوم خاک

بخش مهندسی زراعت و اصلاح نباتات

بخش مهندسی گیاه‌پزشکی

بخش مهندسی علوم باغبانی

بخش مهندسی بیوتکنولوژی

بخش مهندسی اقتصاد کشاورزی

بخش مهندسی علوم دامی

بخش مهندسی صنایع غذایی

گروه علوم پایه

گروه بهداشت مواد غذایی

گروه پاتوبیولوژی

گروه علوم درمانگاهی

بیمارستان دامپزشکی

دانشکده ریاضی و کامپیوتر

دانشکده مدیریت و اقتصاد

بخش ریاضی کاربردی

بخش ریاضی محض

بخش آموزش ریاضی

بخش علوم کامپیوتر

بخش آمار

بخش مدیریت

بخش اقتصاد

بخش حسابداری

دانشکده فیزیک

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

گروه های آموزشی دانشکده فیزیک

آسیب شناسی و حرکات اصلاحی

مدیریت ورزشی

فیزیولوژی ورزشی

بیومکانیک ورزشی

رشد حرکتی

دانشکده هنر و معماری صبا

مجتمع آموزش عالی بافت

بخش مهندسی معماری

بخش فرش

بخش نقاشی

بخش مرمت

بخش هنرهای اسلامی

بخش هنرهای نمایشی

بخش اقتصاد

بخش مدیریت

بخش حسابداری

مرکز آموزش عالی کشاورزی بردسیر

 

مهندسی علوم و صنایع غذایی

مهندسی تولیدات گیاهی

مهندسی گیاهان دارویی