دبیرخانه هیات اجرایی جذب اعضاء هیات علمی


کارمندان دبیرخانه هیات اجرایی جذب اعضاء هیات علمی

برای تماس از خارج از استان پیش شماره 034 را شماره گیری کنید.
ردیف نام و نام خانوادگی سمت تلفن ایمیل
1 مریم پورشکیب رئیس دبیرخانه هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی 33257251 Jazb@uk.ac.ir
2 محسن ابراهیمی کارشناس هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی 31322703 Jazb@uk.ac.ir