اعضاء هیات علمی

مهدی اسدی

مهدی اسدی

مهدی اسدی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: --------
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
ناهید عباسی مهدی اباد بررسی اوضاع فرهنگی، علمی و ادبی کرمان در دوره صفویه کارشناسی ارشد --------
شهناز اشورماهانی بررسی ساختار و عملکرد نظمیه کرمان در دوره قاجاریه کارشناسی ارشد --------
شهناز اشورماهانی بررسی ساختار و عملکرد نظمیه کرمان در دوره قاجاریه کارشناسی ارشد --------
شهناز اشورماهانی بررسی ساختار و عملکرد نظمیه کرمان در دوره قاجاریه کارشناسی ارشد --------
شهناز اشورماهانی بررسی ساختار و عملکرد نظمیه کرمان در دوره قاجاریه کارشناسی ارشد --------
شهناز اشورماهانی بررسی ساختار و عملکرد نظمیه کرمان در دوره قاجاریه کارشناسی ارشد --------
مهشید بهنام بررسی تاریخی جایگاه طراحان فرش در شبکه تولید، توزیع و مصرف فرش دستباف کرمان در دوران معاصر (1285-1320 ه.ش) کارشناسی ارشد --------
فاطمه اللهی ماهانی روانشناسی سیاسی رضا شاه پهلوی ،عبدالحسین تیمورتاش ومحمد حسین آیرم بر مبنای نظریه های شخصیت و الگوی اناگرام کارشناسی ارشد 1399/06/26
فاطمه اللهی ماهانی روانشناسی سیاسی رضا شاه پهلوی ،عبدالحسین تیمورتاش ومحمد حسین آیرم بر مبنای نظریه های شخصیت و الگوی اناگرام کارشناسی ارشد 1399/06/26
فاطمه اللهی ماهانی روانشناسی سیاسی رضا شاه پهلوی ،عبدالحسین تیمورتاش ومحمد حسین آیرم بر مبنای نظریه های شخصیت و الگوی اناگرام کارشناسی ارشد 1399/06/26
فاطمه اللهی ماهانی روانشناسی سیاسی رضا شاه پهلوی ،عبدالحسین تیمورتاش ومحمد حسین آیرم بر مبنای نظریه های شخصیت و الگوی اناگرام کارشناسی ارشد 1399/06/26
فاطمه اللهی ماهانی روانشناسی سیاسی رضا شاه پهلوی ،عبدالحسین تیمورتاش ومحمد حسین آیرم بر مبنای نظریه های شخصیت و الگوی اناگرام کارشناسی ارشد 1399/06/26
سیده لیلا هاشمیان بررسی تحولات ایلات خمسه زنجان در دوران پهلوی اول و اوایل پهلوی دوم (1320-1325 هـ.ش) کارشناسی ارشد --------
سیده لیلا هاشمیان بررسی تحولات ایلات خمسه زنجان در دوران پهلوی اول و اوایل پهلوی دوم (1320-1325 هـ.ش) کارشناسی ارشد --------
سیده لیلا هاشمیان بررسی تحولات ایلات خمسه زنجان در دوران پهلوی اول و اوایل پهلوی دوم (1320-1325 هـ.ش) کارشناسی ارشد --------
سیده لیلا هاشمیان بررسی تحولات ایلات خمسه زنجان در دوران پهلوی اول و اوایل پهلوی دوم (1320-1325 هـ.ش) کارشناسی ارشد --------
سیده لیلا هاشمیان بررسی تحولات ایلات خمسه زنجان در دوران پهلوی اول و اوایل پهلوی دوم (1320-1325 هـ.ش) کارشناسی ارشد --------
پریسا حسین زاده مهدی ابادی رویکرد سفرنامه نویسان و خاطره نویسان غیر ایرانی به سیاست های دوران پهلوی اول(1300-1320 ه. ش) کارشناسی ارشد --------
پریسا حسین زاده مهدی ابادی رویکرد سفرنامه نویسان و خاطره نویسان غیر ایرانی به سیاست های دوران پهلوی اول(1300-1320 ه. ش) کارشناسی ارشد --------
پریسا حسین زاده مهدی ابادی رویکرد سفرنامه نویسان و خاطره نویسان غیر ایرانی به سیاست های دوران پهلوی اول(1300-1320 ه. ش) کارشناسی ارشد --------
پریسا حسین زاده مهدی ابادی رویکرد سفرنامه نویسان و خاطره نویسان غیر ایرانی به سیاست های دوران پهلوی اول(1300-1320 ه. ش) کارشناسی ارشد --------
پریسا حسین زاده مهدی ابادی رویکرد سفرنامه نویسان و خاطره نویسان غیر ایرانی به سیاست های دوران پهلوی اول(1300-1320 ه. ش) کارشناسی ارشد --------
فاطمه کاظمی زاده بررسی مناسبات پارسیان هند با ایرانیان در دوره پهلوی اول(1320- 1300) کارشناسی ارشد --------
فاطمه کاظمی زاده بررسی مناسبات پارسیان هند با ایرانیان در دوره پهلوی اول(1320- 1300) کارشناسی ارشد --------
مرضیه سعادت بررسی مرحله اول اصلاحات ارضی در شهرستان کرمان (1340 – 1345 ه. ش) کارشناسی ارشد --------
محمدصادق صابرمنش بررسی سیاست های پهلوی اول در شهر کرمان براساس روزنامه بیداری کارشناسی ارشد 1399/06/23
محمدصادق صابرمنش بررسی سیاست های پهلوی اول در شهر کرمان براساس روزنامه بیداری کارشناسی ارشد 1399/06/23
محمدصادق صابرمنش بررسی سیاست های پهلوی اول در شهر کرمان براساس روزنامه بیداری کارشناسی ارشد 1399/06/23
محمدصادق صابرمنش بررسی سیاست های پهلوی اول در شهر کرمان براساس روزنامه بیداری کارشناسی ارشد 1399/06/23
محمدصادق صابرمنش بررسی سیاست های پهلوی اول در شهر کرمان براساس روزنامه بیداری کارشناسی ارشد 1399/06/23
مهلا صادق زاده گوکی بررسی روابط فرهنگی ایران و هند در دوره ی پهلوی دوم کارشناسی ارشد --------
زهرا کمالی لری بررسی تحولات سیاسی و اجتماعی کرمان در جنگ جهانی اول کارشناسی ارشد 1399/06/22
اعظم ملامحمدی تاثیر سیاست های پهلوی اول بر مدارس کرمان کارشناسی ارشد 1400/06/24
محمدحسین افشار بررسی فرهنگ و اداب و رسوم بلوچ های ساکن جنوب استان کرمان کارشناسی ارشد 1400/06/24
مهسا امیرشکاری بررسی اوضاع اجتماعی و فرهنگی کرمان در دوران حاکمیّت سلجوقیان (440 تا 583 ه.ق) کارشناسی ارشد 1400/11/19
شهناز اشورماهانی بررسی ساختار و عملکرد نظمیه کرمان در دوره قاجاریه کارشناسی ارشد --------
شهناز اشورماهانی بررسی ساختار و عملکرد نظمیه کرمان در دوره قاجاریه کارشناسی ارشد --------
شهناز اشورماهانی بررسی ساختار و عملکرد نظمیه کرمان در دوره قاجاریه کارشناسی ارشد --------
شهناز اشورماهانی بررسی ساختار و عملکرد نظمیه کرمان در دوره قاجاریه کارشناسی ارشد --------
فاطمه اللهی ماهانی روانشناسی سیاسی رضا شاه پهلوی ،عبدالحسین تیمورتاش ومحمد حسین آیرم بر مبنای نظریه های شخصیت و الگوی اناگرام کارشناسی ارشد 1399/06/26
فاطمه اللهی ماهانی روانشناسی سیاسی رضا شاه پهلوی ،عبدالحسین تیمورتاش ومحمد حسین آیرم بر مبنای نظریه های شخصیت و الگوی اناگرام کارشناسی ارشد 1399/06/26
فاطمه اللهی ماهانی روانشناسی سیاسی رضا شاه پهلوی ،عبدالحسین تیمورتاش ومحمد حسین آیرم بر مبنای نظریه های شخصیت و الگوی اناگرام کارشناسی ارشد 1399/06/26
فاطمه اللهی ماهانی روانشناسی سیاسی رضا شاه پهلوی ،عبدالحسین تیمورتاش ومحمد حسین آیرم بر مبنای نظریه های شخصیت و الگوی اناگرام کارشناسی ارشد 1399/06/26
سیده لیلا هاشمیان بررسی تحولات ایلات خمسه زنجان در دوران پهلوی اول و اوایل پهلوی دوم (1320-1325 هـ.ش) کارشناسی ارشد --------
سیده لیلا هاشمیان بررسی تحولات ایلات خمسه زنجان در دوران پهلوی اول و اوایل پهلوی دوم (1320-1325 هـ.ش) کارشناسی ارشد --------
سیده لیلا هاشمیان بررسی تحولات ایلات خمسه زنجان در دوران پهلوی اول و اوایل پهلوی دوم (1320-1325 هـ.ش) کارشناسی ارشد --------
سیده لیلا هاشمیان بررسی تحولات ایلات خمسه زنجان در دوران پهلوی اول و اوایل پهلوی دوم (1320-1325 هـ.ش) کارشناسی ارشد --------
پریسا حسین زاده مهدی ابادی رویکرد سفرنامه نویسان و خاطره نویسان غیر ایرانی به سیاست های دوران پهلوی اول(1300-1320 ه. ش) کارشناسی ارشد --------
پریسا حسین زاده مهدی ابادی رویکرد سفرنامه نویسان و خاطره نویسان غیر ایرانی به سیاست های دوران پهلوی اول(1300-1320 ه. ش) کارشناسی ارشد --------
پریسا حسین زاده مهدی ابادی رویکرد سفرنامه نویسان و خاطره نویسان غیر ایرانی به سیاست های دوران پهلوی اول(1300-1320 ه. ش) کارشناسی ارشد --------
پریسا حسین زاده مهدی ابادی رویکرد سفرنامه نویسان و خاطره نویسان غیر ایرانی به سیاست های دوران پهلوی اول(1300-1320 ه. ش) کارشناسی ارشد --------
مهناز ایلاقی حسینی مطالعه تطبیقی نقش و نگار ه ها و نوشته های مسکوکات دوره های سلوکی و اشکانی کارشناسی ارشد --------
لاله جهانشاهی امجزی زندگی، زمانه و تاریخ¬نویسی میرمحمدسعید مشیزی کارشناسی ارشد --------
مهدی مرادپورنگاری بررسی وضعیت بهداشت و پزشکی ولایت کرمان در عصر قاجار کارشناسی ارشد 1401/04/04
سیدمختار موسوی صنایع کرمان از آغاز سده هفتم تا پایان سده دوازدهم هجری کارشناسی ارشد 1399/11/14
فاطمه رستمی بررسی روابط ایران و اعراب در دوره هخامنشیان کارشناسی ارشد 1400/11/20
محمدصادق صابرمنش بررسی سیاست های پهلوی اول در شهر کرمان براساس روزنامه بیداری کارشناسی ارشد 1399/06/23
محمدصادق صابرمنش بررسی سیاست های پهلوی اول در شهر کرمان براساس روزنامه بیداری کارشناسی ارشد 1399/06/23
محمدصادق صابرمنش بررسی سیاست های پهلوی اول در شهر کرمان براساس روزنامه بیداری کارشناسی ارشد 1399/06/23
محمدصادق صابرمنش بررسی سیاست های پهلوی اول در شهر کرمان براساس روزنامه بیداری کارشناسی ارشد 1399/06/23
زینب سادات طلاپور بررسی تطبیقی جایگاه نهاد شاه در دوران هخامنشی و ساسانی با تکیه بر کتیبه ها و نقش برجسته ها کارشناسی ارشد --------
سمانه ذاکری بررسی جایگاه سیاسی و وضعیت اقتصادی ایالت پارت در دوران اشکانیان کارشناسی ارشد 1400/10/20
نام درس
 
نمایش 21 - 40 از 44 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
فلسفه تاریخ 4088007 2 01 هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:30) 1400/03/27 (13:45 - 15:30) ترم دوم 1399
کلیات تاریخ ایران دوره اسلامی 4088040 2 01 هرهفته سه شنبه (17:30 - 19:30) 1399/10/23 (09:45 - 11:30) ترم اول 1399
کلیات جامعه شناسی تاریخی ایران 4088043 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1399/10/23 (15:45 - 17:30) ترم اول 1399
تاریخ اروپا از انقلاب فرانسه تا جنگ جهانی اول 1232246 2 01 هرهفته شنبه (11:30 - 13:30) 1399/10/18 (13:45 - 15:30) ترم اول 1399
تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ... ایران از انقراض قاجار تا کودتای 28 مرداد32 1232267 4 01 هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1399/10/22 (07:45 - 09:30) ترم اول 1399
تاریخ معاصر ایران 4088011 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1399/10/23 (11:45 - 13:30) ترم اول 1399
انقلاب اسلامی وریشه های تاریخی آن 1232270 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1399/10/27 (07:45 - 09:30) ترم اول 1399
فلسفه تاریخ 1232250 2 01 هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) 1399/10/27 (11:45 - 13:30) ترم اول 1399
بررسی جنبشهای مردمی یکصد سال اخیرایران(بطور خاص انقلاب اسلامی) 4088010 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1399/10/25 (07:45 - 09:30) ترم اول 1399
جهان ایرانی و ایران کنونی 4088045 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1399/04/27 (17:30 - 19:30) ترم دوم 1398
حوزه های ایران شناسی (مکتب ها، گرایش ها، روش ها) 4088030 2 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) 1399/04/24 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1398
گاهشماری وتقویم 1232222 2 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) 1399/04/27 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1398
تاریخ اروپا از جنگ جهانی اول تا کنون 1232256 2 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) 1399/04/24 (11:30 - 13:30) ترم دوم 1398
تاریخ اروپا در قرون جدید 1232239 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1399/04/25 (11:30 - 13:30) ترم دوم 1398
تاریخ نفت وخاورمیانه 1232262 2 01 هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) 1399/04/28 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1398
فلسفه تاریخ 4088007 2 01 هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:30) 1399/04/23 (17:30 - 19:30) ترم دوم 1398
کلیات جامعه شناسی تاریخی ایران 4088043 2 01 1398/10/22 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
کلیات ومبانی علم تاریخ 1232211 2 01 1398/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
تاریخ اروپا از انقلاب فرانسه تا جنگ جهانی اول 1232246 2 01 1398/10/21 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ... ایران از انقراض قاجار تا کودتای 28 مرداد32 1232267 4 01 1398/10/28 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
نمایش 21 - 40 از 44 نتیجه
از 3