اعضاء هیات علمی

سینا هدایت

سینا هدایت

سینا هدایت    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 31322475
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
راضیه بزمانی توسیع های نوتری از حلقه های جابجایی کارشناسی ارشد --------
راضیه بزمانی توسیع های نوتری از حلقه های جابجایی کارشناسی ارشد --------
راضیه بزمانی توسیع های نوتری از حلقه های جابجایی کارشناسی ارشد --------
راضیه بزمانی توسیع های نوتری از حلقه های جابجایی کارشناسی ارشد --------
راضیه بزمانی توسیع های نوتری از حلقه های جابجایی کارشناسی ارشد --------
راضیه بزمانی توسیع های نوتری از حلقه های جابجایی کارشناسی ارشد --------
راضیه بزمانی توسیع های نوتری از حلقه های جابجایی کارشناسی ارشد 1400/05/25
راضیه بزمانی توسیع های نوتری از حلقه های جابجایی کارشناسی ارشد --------
زهرا طهماسبی آبدر - کارشناسی ارشد --------
مهلا باغخانی توپولوژی زاریسکی بر مبنای رابطه کارشناسی ارشد 1394/04/16
جواد باقری هره دشتی - کارشناسی ارشد 1390/10/21
محمد ثمره گلستانی چارچوبی تازه برای محاسبه پایه های گروبنر کارشناسی ارشد 1396/06/29
سمیه حاجی رضائی ایده آل های فیتینگ دکتری 1391/11/04
فاطمه حاجی زاده مادونی پور تارهای صوری نیمه موضعی از ایده آلهای اول کمین در حلقه های عالی موضعی کاهش یافته کارشناسی ارشد 1393/11/08
محمد حق جو ایده آل های کوچک و بزرگ در حلقه های شرکت پذیر کارشناسی ارشد 1394/06/17
حسین دهقانی راینی مدول های جزئا تصویری دکتری --------
بهناز شیخ حسینی تجزیه پذیری یکتای ایده آلها روی حلقه های نوتری جابجائی کاهش یافته کارشناسی ارشد 1392/06/25
مهدی شعبانی حمیدآبادی مدولهای جدایی پذیر کارشناسی ارشد --------
زهرا طهماسبی آبدر - کارشناسی ارشد --------
ساناز عباسی - کارشناسی ارشد --------
حمید عبدلی نژادگروه چند جمله ای هایی که هر عضو یک حلقه متناهی را به صفر می برند کارشناسی ارشد 1394/11/07
سمیه فولادوند خاصیت ترایایی درماتریس های فازی تعمیم یافته کارشناسی ارشد 1393/10/30
فاطمه لشکری مدولهای همنهشت کارشناسی ارشد 1391/11/15
نعیمه نامدارمحمدی شرایط پوچ ساز برای مدول ها روی حلقه های جا بجایی کارشناسی ارشد 1397/11/14
راضیه بزمانی توسیع های نوتری از حلقه های جابجایی کارشناسی ارشد --------
راضیه بزمانی توسیع های نوتری از حلقه های جابجایی کارشناسی ارشد --------
راضیه بزمانی توسیع های نوتری از حلقه های جابجایی کارشناسی ارشد --------
راضیه بزمانی توسیع های نوتری از حلقه های جابجایی کارشناسی ارشد --------
راضیه بزمانی توسیع های نوتری از حلقه های جابجایی کارشناسی ارشد --------
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
سمینار 4060200 2 02 نامشخص ترم اول 1398
نمایش 21 - 21 از 21 نتیجه
از 2