اعضاء هیات علمی

علی اصغر عبدالهی

علی اصغر عبدالهی

علی اصغر عبدالهی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: --------
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
فهیمه ابوالحسنی تبیین پدافندغیرعامل در فضای شهری امن و ارتقاء امنیت پایدار شهری با تاکیدبرمخاطره زلزله(محدوده مورد مطالعه شهر کرمان) کارشناسی ارشد --------
فهیمه ابوالحسنی تبیین پدافندغیرعامل در فضای شهری امن و ارتقاء امنیت پایدار شهری با تاکیدبرمخاطره زلزله(محدوده مورد مطالعه شهر کرمان) کارشناسی ارشد --------
فهیمه ابوالحسنی تبیین پدافندغیرعامل در فضای شهری امن و ارتقاء امنیت پایدار شهری با تاکیدبرمخاطره زلزله(محدوده مورد مطالعه شهر کرمان) کارشناسی ارشد 1399/12/25
زهرا احمدی بررسی و تحلیل تغییرات کاربری ارضای در تغییرات مکانی-زمانی جزایر حرارتی (مورد مطالعه بندر عسلویه) کارشناسی ارشد --------
زهرا احمدی بررسی و تحلیل تغییرات کاربری ارضای در تغییرات مکانی-زمانی جزایر حرارتی (مورد مطالعه بندر عسلویه) کارشناسی ارشد --------
زهرا احمدی بررسی و تحلیل تغییرات کاربری ارضای در تغییرات مکانی-زمانی جزایر حرارتی (مورد مطالعه بندر عسلویه) کارشناسی ارشد --------
زهرا احمدی بررسی و تحلیل تغییرات کاربری ارضای در تغییرات مکانی-زمانی جزایر حرارتی (مورد مطالعه بندر عسلویه) کارشناسی ارشد --------
زهرا احمدی بررسی و تحلیل تغییرات کاربری ارضای در تغییرات مکانی-زمانی جزایر حرارتی (مورد مطالعه بندر عسلویه) کارشناسی ارشد 1399/12/11
هانیه علی میرزائی تحلیل افتراق فضایی زیست پذیری شهرکرمان با آماره های فضایی و مدل فازی کارشناسی ارشد --------
فروغ اذرنوش مناسب سازی فضاهای شهری برای کودکان بر اساس اصول شهر دوستدار کودک (مطالعه موردی شهر کرمان) کارشناسی ارشد --------
فروغ اذرنوش مناسب سازی فضاهای شهری برای کودکان بر اساس اصول شهر دوستدار کودک (مطالعه موردی شهر کرمان) کارشناسی ارشد 1399/11/14
فروغ اذرنوش مناسب سازی فضاهای شهری برای کودکان بر اساس اصول شهر دوستدار کودک (مطالعه موردی شهر کرمان) کارشناسی ارشد 1399/11/14
نسترن بهادر بازتوسعه اراضی قهوه ای و خاکستری با رویکرد توسعه پایدار، مطالعه موردی: منطقه 3 و 4 شهرداری کرمان کارشناسی ارشد --------
محسن بریزی تحلیل و ارزیابی بافت فرسوده شهری با تاکید بر زیست پذیری شهری (مطالعه موردی: بافت فرسوده شهر شیراز) کارشناسی ارشد --------
علی غفوریان جایگاه منطقه آزاد چابهار در توسعه محلی منطقه ای با رویکرد شکوفایی شهری(مطالعه موردی: شهرستان چابهار) کارشناسی ارشد --------
علی غفوریان جایگاه منطقه آزاد چابهار در توسعه محلی منطقه ای با رویکرد شکوفایی شهری(مطالعه موردی: شهرستان چابهار) کارشناسی ارشد 1399/12/12
امیرعلی حیدری مقدم تحلیل هوشمند کاربری اراضی در نواحی با قابلیت توسعه منطقه 2 شهر کرمان با استفاده از مدل شناسایی کاربری¬های نا¬سازگار (LUCIS) کارشناسی ارشد --------
مریم ملاکی زاده مقایسه توسعه کالبدی و تغییرات پوشش گیاهی شهر بم قبل و بعد از زلزله¬ی سال 2003 کارشناسی ارشد --------
حافظ موسی جعفراباد تحلیل میزان تاب¬آوری شهر جیرفت در برابر زلزله کارشناسی ارشد --------
فاطمه رجائی شناسایی عوامل موثر بر احساس امنیت شهروندان در فضای شهری (مطالعه موردی: محله قلعه محمود شهر کرمان) کارشناسی ارشد --------
فاطمه رجائی شناسایی عوامل موثر بر احساس امنیت شهروندان در فضای شهری (مطالعه موردی: محله قلعه محمود شهر کرمان) کارشناسی ارشد --------
فاطمه رجائی شناسایی عوامل موثر بر احساس امنیت شهروندان در فضای شهری (مطالعه موردی: محله قلعه محمود شهر کرمان) کارشناسی ارشد 1399/12/13
نجمه زابلی زاده غضنفرابادی کشف و پایش فروچاله ها جهت شناسایی مناطق خطرپذیر شهرکرمان از منظر فرونشست با استفاده از تکنیک تداخل سنجی راداری کارشناسی ارشد --------
ماریه دلیری آمایش اقتصادی نواحی مرزی با تاکید امنیت پایدار(مطالعه موردی: شهرستان سراوان) کارشناسی ارشد 1399/07/29
ماریه دلیری آمایش اقتصادی نواحی مرزی با تاکید امنیت پایدار(مطالعه موردی: شهرستان سراوان) کارشناسی ارشد --------
ماریه دلیری آمایش اقتصادی نواحی مرزی با تاکید امنیت پایدار(مطالعه موردی: شهرستان سراوان) کارشناسی ارشد --------
ماریه دلیری آمایش اقتصادی نواحی مرزی با تاکید امنیت پایدار(مطالعه موردی: شهرستان سراوان) کارشناسی ارشد --------
ماریه دلیری آمایش اقتصادی نواحی مرزی با تاکید امنیت پایدار(مطالعه موردی: شهرستان سراوان) کارشناسی ارشد 1399/07/29
عاطفه عزیزی زرندی بررسی توزیع فضایی بیماری کووید 19 و تحلیل عوامل جغرافیایی مؤثر بر کرونا در کاربریهای مختلف و مخاطرات ناشی از آن در شهر کرمان. کارشناسی ارشد --------
ناهید نبوی زاده شعبجره تحلیل جغرافیایی اپیدمولوژی کووید 19 و ارزیابی عوامل جغرافیایی مؤثر بر کرونا در کاربری های مختلف شهر سیرجان. کارشناسی ارشد --------
فرزانه بالاجه سنجش و ارزیابی تغییرات کاربری اراضی بافت تاریخی یزد از دوره پهلوی تا کنون با نرم افزار GIS کارشناسی ارشد 1397/09/26
نجمه جلالی برنامه ریزی و مدلسازی پراکنش فضای سبز شهری مطالعه موردی منطقه 17شهر تهران کارشناسی ارشد 1395/06/29
مرتضی حسن زاده سنجش و ارزیابی شاخص های موثر برنامه ریزی شهری در زیست پذیری شهری با رویکرد توسعه پایدار مطالعه موردی مناطق چهارگانه شهر کرمان کارشناسی ارشد 1395/06/24
فاطمه حسین زاده مرادآبادی شناسایی و پهنه بندی پتانسیل های گردشگری تاریخی و فرهنگی به منظور توسعه گردشگری پایدار استان کرمان کارشناسی ارشد --------
زهرا درانی زاده کوهی پایش و مدلسازی تغییرات کاربری اراضی و پوشش گیاهی با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی( مطالعه موردی شهر لاهیجان) کارشناسی ارشد 1398/11/16
ماریه دلیری آمایش اقتصادی نواحی مرزی با تاکید امنیت پایدار(مطالعه موردی: شهرستان سراوان) کارشناسی ارشد 1399/07/29
ماریه دلیری آمایش اقتصادی نواحی مرزی با تاکید امنیت پایدار(مطالعه موردی: شهرستان سراوان) کارشناسی ارشد 1399/07/29
ماریه دلیری آمایش اقتصادی نواحی مرزی با تاکید امنیت پایدار(مطالعه موردی: شهرستان سراوان) کارشناسی ارشد --------
ماریه دلیری آمایش اقتصادی نواحی مرزی با تاکید امنیت پایدار(مطالعه موردی: شهرستان سراوان) کارشناسی ارشد 1399/07/29
ماریه دلیری آمایش اقتصادی نواحی مرزی با تاکید امنیت پایدار(مطالعه موردی: شهرستان سراوان) کارشناسی ارشد 1399/07/29
ماریه دلیری آمایش اقتصادی نواحی مرزی با تاکید امنیت پایدار(مطالعه موردی: شهرستان سراوان) کارشناسی ارشد --------
فاطمه دودکانلوی میلان ارائه مدلی برای بهینه یابی تخصیص کاربری اراضی سبز شهری جهت ذخیره آب مجازی با استفاده از الگوریتم های فراابتکاری( مطالعه موردی: شهر کرمان) کارشناسی ارشد 1399/06/31
عذرا رودگرنژاد آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی نوار ساحلی حدفاصل کرانه ساحلی رودخانه های چالوس و سردآبرود با استفاده از تصاویر ماهواره ای و سیستم اطلاعات جغرافیایی کارشناسی ارشد 1398/11/16
مجتبی سلیمانی دامنه برنامه ریزی سیستم پیاده مداری ایمن در محدوه میدان ارگ شهر کرمان با تأکید بر پویایی فضای شهری کارشناسی ارشد 1396/06/25
زهرا شاهی بازتوسعه اراضی قهوه ای شهر کرمان. کارشناسی ارشد 1397/10/17
بهزاد شیخعلی پور بررسی توزیع بهینه خدمات شهری به منظور رسیدن به عدالت فضایی با استفاده از GIS : مطالعه موردی : مناطق 2و 4 شهر کرمان کارشناسی ارشد 1395/04/01
سمیرا شهدادپورکنارصندل برنامه ریزی و تقویت فضاهای عمومی شهر، با تاکید بر افزایش تعاملات اجتماعی ( مطالعه موردی مناطق چهارگانه شهر کرمان) کارشناسی ارشد 1395/06/29
افسانه شهریاری پیش¬بینی پتانسیلِ گذار کاربری های شهری شهر کرمان به روش زنجیره مارکوف و شبکه عصبی پرسپترون کارشناسی ارشد 1397/10/30
یاسر صباحی گراغانی سنجش تاب آوری شهروندان در جهت کاهش بحران های طبیعی زلزله ( مطالعه موردی: شهر کرمان) کارشناسی ارشد 1395/06/23
علی عباسیان باقرآبادی سنجش اراضی ناکارآمد شهری و بازآفرینی آن با استفاده از مدل های چند شاخصه و GIS (مطالعه موردی:منطقه دو شهرکرمان) کارشناسی ارشد 1396/10/11
عاطفه غلامی زاده برنامه ریزی فضاهای عمومی شهری ( تفریحی - فراغتی ) با تاکید بر کارکردهای شبانه ( نمونه موردی: شهر بندرعباس) کارشناسی ارشد 1395/06/27
شقایق فرهادی تحلیل اثرات اقتصادی-اجتماعی و زیست محیطی فرونشست زمین بر ساکنان نواحی روستایی مورد مطالعه(دشت های منتخب استان فارس) کارشناسی ارشد 1399/06/31
امین کاکادزفولی مکان یابی بهینه مراکز بهداشتی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی با مدل تاپسیس ( مطالعه موردی شهر دزفول ) کارشناسی ارشد 1394/09/29
مهران کردی نیا پایش و ارزیابی مدیریت یکپارچه منطقه ساحلی شهر دیر از منظر مخاطرات محیطی با کمک تصاویر ماهواره‌ای کارشناسی ارشد 1397/11/17
فاطمه مددی زاده مدیریت تغییرات کاربری اراضی نوار ساحلی کیش با استفاده از RS و GIS کارشناسی ارشد 1398/11/16
مریم نعمتی توسعه روشی نو در ارزیابی لغزش و ریزش سنگ به کمک تلفیق تصاویر ماهواره ای و ابزارهای فیزیکی نمونه موردی ( محور ریلی زاهدان - کرمان) کارشناسی ارشد 1398/10/09
فهیمه ابوالحسنی تبیین پدافندغیرعامل در فضای شهری امن و ارتقاء امنیت پایدار شهری با تاکیدبرمخاطره زلزله(محدوده مورد مطالعه شهر کرمان) کارشناسی ارشد 1400/06/23
فهیمه ابوالحسنی تبیین پدافندغیرعامل در فضای شهری امن و ارتقاء امنیت پایدار شهری با تاکیدبرمخاطره زلزله(محدوده مورد مطالعه شهر کرمان) کارشناسی ارشد --------
فهیمه ابوالحسنی تبیین پدافندغیرعامل در فضای شهری امن و ارتقاء امنیت پایدار شهری با تاکیدبرمخاطره زلزله(محدوده مورد مطالعه شهر کرمان) کارشناسی ارشد --------
فهیمه ابوالحسنی تبیین پدافندغیرعامل در فضای شهری امن و ارتقاء امنیت پایدار شهری با تاکیدبرمخاطره زلزله(محدوده مورد مطالعه شهر کرمان) کارشناسی ارشد 1399/12/25
زهرا احمدی بررسی و تحلیل تغییرات کاربری ارضای در تغییرات مکانی-زمانی جزایر حرارتی (مورد مطالعه بندر عسلویه) کارشناسی ارشد 1399/12/11
زهرا احمدی بررسی و تحلیل تغییرات کاربری ارضای در تغییرات مکانی-زمانی جزایر حرارتی (مورد مطالعه بندر عسلویه) کارشناسی ارشد --------
زهرا احمدی بررسی و تحلیل تغییرات کاربری ارضای در تغییرات مکانی-زمانی جزایر حرارتی (مورد مطالعه بندر عسلویه) کارشناسی ارشد 1399/12/11
زهرا احمدی بررسی و تحلیل تغییرات کاربری ارضای در تغییرات مکانی-زمانی جزایر حرارتی (مورد مطالعه بندر عسلویه) کارشناسی ارشد --------
زهرا احمدی بررسی و تحلیل تغییرات کاربری ارضای در تغییرات مکانی-زمانی جزایر حرارتی (مورد مطالعه بندر عسلویه) کارشناسی ارشد --------
زهرا احمدی بررسی و تحلیل تغییرات کاربری ارضای در تغییرات مکانی-زمانی جزایر حرارتی (مورد مطالعه بندر عسلویه) کارشناسی ارشد --------
فروغ اذرنوش مناسب سازی فضاهای شهری برای کودکان بر اساس اصول شهر دوستدار کودک (مطالعه موردی شهر کرمان) کارشناسی ارشد 1399/11/14
فروغ اذرنوش مناسب سازی فضاهای شهری برای کودکان بر اساس اصول شهر دوستدار کودک (مطالعه موردی شهر کرمان) کارشناسی ارشد --------
فروغ اذرنوش مناسب سازی فضاهای شهری برای کودکان بر اساس اصول شهر دوستدار کودک (مطالعه موردی شهر کرمان) کارشناسی ارشد --------
فروغ اذرنوش مناسب سازی فضاهای شهری برای کودکان بر اساس اصول شهر دوستدار کودک (مطالعه موردی شهر کرمان) کارشناسی ارشد 1399/11/14
یاسمین درازهی تحلیل توانمندیها‌‌ی ترانزیتی شهرستان چابهاربارویکردتوسعه‌پایدار کارشناسی ارشد 1399/12/11
علی غفوریان جایگاه منطقه آزاد چابهار در توسعه محلی منطقه ای با رویکرد شکوفایی شهری(مطالعه موردی: شهرستان چابهار) کارشناسی ارشد --------
علی غفوریان جایگاه منطقه آزاد چابهار در توسعه محلی منطقه ای با رویکرد شکوفایی شهری(مطالعه موردی: شهرستان چابهار) کارشناسی ارشد --------
علی غفوریان جایگاه منطقه آزاد چابهار در توسعه محلی منطقه ای با رویکرد شکوفایی شهری(مطالعه موردی: شهرستان چابهار) کارشناسی ارشد 1399/12/12
علی غفوریان جایگاه منطقه آزاد چابهار در توسعه محلی منطقه ای با رویکرد شکوفایی شهری(مطالعه موردی: شهرستان چابهار) کارشناسی ارشد 1399/12/12
فیروزه مرادزاده برنامه ریزی فضاهای شهری جهت تامین نیازهای معلولین و جانبازان )مطالعه موردی: منطقه دو شهری کرمان( کارشناسی ارشد 1397/09/26
مجید مرتضوی زاده رفسنجانی پور شناسایی مناطق حساس به مخاطره محیطی زلزله بر اساس روش های آماری و ژئومورفیک (مطالعه موردی: شمال استان کرمان) کارشناسی ارشد 1400/03/19
فاطمه رجائی شناسایی عوامل موثر بر احساس امنیت شهروندان در فضای شهری (مطالعه موردی: محله قلعه محمود شهر کرمان) کارشناسی ارشد 1399/12/13
فاطمه رجائی شناسایی عوامل موثر بر احساس امنیت شهروندان در فضای شهری (مطالعه موردی: محله قلعه محمود شهر کرمان) کارشناسی ارشد --------
فاطمه رجائی شناسایی عوامل موثر بر احساس امنیت شهروندان در فضای شهری (مطالعه موردی: محله قلعه محمود شهر کرمان) کارشناسی ارشد 1399/12/13
فاطمه رجائی شناسایی عوامل موثر بر احساس امنیت شهروندان در فضای شهری (مطالعه موردی: محله قلعه محمود شهر کرمان) کارشناسی ارشد --------
سودابه ریگی نژاد ارزیابی نقش کیفیت فضاهای عمومی در پایداری اجتماعی (نمونه موردی : محدوده مشتاق) کارشناسی ارشد 1399/11/15
اله مراد سلیمانی هونی تحلیل تغییرات کاربری اراضی شهر رابر و نقش آن درگسترش پهنه¬های مخاطره¬آمیز کارشناسی ارشد 1400/11/19
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی وسنجش از دور در برنامه ریزی شهری 4089041 2 01 | هرهفته شنبه (15:30 - 16:30) 1398/10/22 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
کارگاه کاربری اراضی و ممیزی زمین 4089047 2 01 | هرهفته یک شنبه (12:30 - 13:30) 1398/10/28 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
مدل ها و فنون تصمیم گیری در آمایش شهری 4089066 2 01 1398/10/29 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
کاربرد ( GIS) در برنامه ریزی شهری 1230030 2 01 | هرهفته پنج شنبه (09:30 - 10:30) 1398/10/29 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
تکنیک های برنامه ریزی شهری 1230023 2 01 1398/10/24 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
مدیریت شهری 1230252 2 01 1398/10/21 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
کارگاه آمایش شهری و منطقه ای 4089013 2 01 1398/10/26 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
نمایش 41 - 47 از 47 نتیجه
از 3