اعضاء هیات علمی

شهرام پورسیدی

شهرام پورسیدی

شهرام پورسیدی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 2634
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
محدثه عامری اختیارآبادی بررسی انتقال ژن به برخی میکروارگانیسم¬ها با استفاده از نانوحامل آهن مغناطیسی کارشناسی ارشد --------
مهدیه اسدی کرم بهینه سازی انتقال ژن به برخی گیاهان تک لپه و دو لپه بواسطه نانوحامل سوپر پارا مغناطیس اکسید آهن کارشناسی ارشد --------
مهدیه بهارمقدم اثر طیف نور و نانوذره دی اکسید تیتانیوم بر تغییر برخی از پارامترهای فیزیولوژیکی و متابولیت های ثانویه در گیاه دارویی زنیان (Carum copticum) دکتری --------
مریم بامری شناسایی میکرو آر ان آ های گیاه بادرنجبویه با استفاده از روشهای محاسباتی کارشناسی ارشد 1401/06/20
جمیله حسین زهی شناسایی و استخراج باکتری های تولید کننده آنزیم فیتاز کارشناسی ارشد 1402/06/22
زهرا جعفری بهینه سازی ریزازدیادی درون شیشه ای برخی گیاهان ارزشمند زینتی شامل گیاه طاووس، فیلودندرون پرنسس صورتی و بنفشه آفریقایی کارشناسی ارشد --------
مرضیه خسروی مشیزی ارزیابی توانایی ریز جلبک Spirulina platensis در بیوسنتز نانو ذرات نقره و خواص ضد میکروبی آن کارشناسی ارشد 1401/06/14
مرضیه خسروی مشیزی ارزیابی توانایی ریز جلبک Spirulina platensis در بیوسنتز نانو ذرات نقره و خواص ضد میکروبی آن کارشناسی ارشد --------
مرضیه خسروی مشیزی ارزیابی توانایی ریز جلبک Spirulina platensis در بیوسنتز نانو ذرات نقره و خواص ضد میکروبی آن کارشناسی ارشد --------
مرضیه خسروی مشیزی ارزیابی توانایی ریز جلبک Spirulina platensis در بیوسنتز نانو ذرات نقره و خواص ضد میکروبی آن کارشناسی ارشد --------
مرضیه خسروی مشیزی ارزیابی توانایی ریز جلبک Spirulina platensis در بیوسنتز نانو ذرات نقره و خواص ضد میکروبی آن کارشناسی ارشد --------
پیوند رحمانی زاده ارزیابی تاثیر سدیم نیتروپروساید و تنش خشکی بر بیان ژن¬های دخیل در متابولیسم رزمارینیک اسید در گیاه بادرنجبویه کارشناسی ارشد 1402/11/17
فاطمه ادب اوازه بررسی اثرات نانوذره آهن سنتز شده و سالیسیلیک اسید بر تغییر پارامترهای فیزیولوژیکی و مواد موثره دارویی ریشه های مویین و گیاهچه های استبرق (Calotropis procera) دکتری --------
فاطمه ادب اوازه بررسی اثرات نانوذره آهن سنتز شده و سالیسیلیک اسید بر تغییر پارامترهای فیزیولوژیکی و مواد موثره دارویی ریشه های مویین و گیاهچه های استبرق (Calotropis procera) دکتری --------
فاطمه ادب اوازه بررسی اثرات نانوذره آهن سنتز شده و سالیسیلیک اسید بر تغییر پارامترهای فیزیولوژیکی و مواد موثره دارویی ریشه های مویین و گیاهچه های استبرق (Calotropis procera) دکتری --------
فاطمه ادب اوازه بررسی اثرات نانوذره آهن سنتز شده و سالیسیلیک اسید بر تغییر پارامترهای فیزیولوژیکی و مواد موثره دارویی ریشه های مویین و گیاهچه های استبرق (Calotropis procera) دکتری 1401/03/18
فاطمه ادب اوازه بررسی اثرات نانوذره آهن سنتز شده و سالیسیلیک اسید بر تغییر پارامترهای فیزیولوژیکی و مواد موثره دارویی ریشه های مویین و گیاهچه های استبرق (Calotropis procera) دکتری --------
فاطمه ادب اوازه بررسی اثرات نانوذره آهن سنتز شده و سالیسیلیک اسید بر تغییر پارامترهای فیزیولوژیکی و مواد موثره دارویی ریشه های مویین و گیاهچه های استبرق (Calotropis procera) دکتری --------
فاطمه ادب اوازه بررسی اثرات نانوذره آهن سنتز شده و سالیسیلیک اسید بر تغییر پارامترهای فیزیولوژیکی و مواد موثره دارویی ریشه های مویین و گیاهچه های استبرق (Calotropis procera) دکتری --------
فاطمه ادب اوازه بررسی اثرات نانوذره آهن سنتز شده و سالیسیلیک اسید بر تغییر پارامترهای فیزیولوژیکی و مواد موثره دارویی ریشه های مویین و گیاهچه های استبرق (Calotropis procera) دکتری --------
بهناز اوژند بررسی امکان تولید کورم و بذر مصنوعی در زیره سیاه در کشت درون شیشه و مطالعه برخی ژنهای دخیل در آن دکتری 1402/06/22
بهناز اوژند بررسی امکان تولید کورم و بذر مصنوعی در زیره سیاه در کشت درون شیشه و مطالعه برخی ژنهای دخیل در آن دکتری --------
بهناز اوژند بررسی امکان تولید کورم و بذر مصنوعی در زیره سیاه در کشت درون شیشه و مطالعه برخی ژنهای دخیل در آن دکتری --------
یوسف اباذری بیوسنتز نانو ذرات نقره توسط عصاره بذری گیاهان پنبه و بارهنگ و بررسی اثرات ضد باکتریایی، ضد قارچی و ضد سرطانی آنها کارشناسی ارشد 1393/11/08
شهلا اتابکی بهینه سازی القاء ریشه مویین در پونه سای هزاری و خارمریم، بیوسنتز نانو ذرات مغناطیسی اکسید آهن و سنجش 1 و 8 سینئول در گیاه پونه سای هزاری کارشناسی ارشد 1396/12/14
سعید احمدی تولید آنتی ژن نوترکیب ویروس بی سی تی آی وی در باکتری ای کلای کارشناسی ارشد 1391/11/09
فاطمه ادب اوازه بررسی اثرات نانوذره آهن سنتز شده و سالیسیلیک اسید بر تغییر پارامترهای فیزیولوژیکی و مواد موثره دارویی ریشه های مویین و گیاهچه های استبرق (Calotropis procera) دکتری --------
فاطمه ادب اوازه بررسی اثرات نانوذره آهن سنتز شده و سالیسیلیک اسید بر تغییر پارامترهای فیزیولوژیکی و مواد موثره دارویی ریشه های مویین و گیاهچه های استبرق (Calotropis procera) دکتری --------
فاطمه ادب اوازه بررسی اثرات نانوذره آهن سنتز شده و سالیسیلیک اسید بر تغییر پارامترهای فیزیولوژیکی و مواد موثره دارویی ریشه های مویین و گیاهچه های استبرق (Calotropis procera) دکتری --------
فاطمه ادب اوازه بررسی اثرات نانوذره آهن سنتز شده و سالیسیلیک اسید بر تغییر پارامترهای فیزیولوژیکی و مواد موثره دارویی ریشه های مویین و گیاهچه های استبرق (Calotropis procera) دکتری --------
فاطمه ادب اوازه بررسی اثرات نانوذره آهن سنتز شده و سالیسیلیک اسید بر تغییر پارامترهای فیزیولوژیکی و مواد موثره دارویی ریشه های مویین و گیاهچه های استبرق (Calotropis procera) دکتری --------
فاطمه ادب اوازه بررسی اثرات نانوذره آهن سنتز شده و سالیسیلیک اسید بر تغییر پارامترهای فیزیولوژیکی و مواد موثره دارویی ریشه های مویین و گیاهچه های استبرق (Calotropis procera) دکتری --------
حامد ادب نژاد بررسی الگوی بیان ژن آنتی پورتر غشای واکوئلی در پاسخ به تنش شوری و کلرید کادمیوم در گیاه کالارگراس کارشناسی ارشد 1392/11/10
اشکان امیرخسروی بررسی اثر نانو لوله های کربن و نانو اکسید روی بر ریزازدیادی گیاه استویا و میزان استویوسانید در مینی بیورآکتور تعادلی کارشناسی ارشد 1390/12/22
سمیه امینی زاده بزنجانی رساله دکتری --------
مهرناز بابائی بررسی برخی پاسخ های فیزیولوژیکی گیاه آلوئه ورا به تنش نیترات نقره و کلرید کادمیوم کارشناسی ارشد 1393/11/08
سحر پردستان بررسی برخی پاسخ های فیزیولوژیکی گیاه ماریتیغال به تیمار نیترات نقره و جداسازی جزیی ژن گلوتاتیون سنتتاز کارشناسی ارشد 1393/11/07
فروغ پرندک طراحی و ساخت نانولیپوزومهای حاوی ترکیب زیستی ضد سرطانی Isorhamnetin و اثر آن بر رده سلولی mcf7 کارشناسی ارشد 1398/06/20
ثریا پورتبریزی بررسی برخی صفات بیوشیمیایی و بیان ژن گلوتاتیون ردوکتازدر گیاه ماریتیغال (Silybum marianum) تحت شرایط تنش کلرید کادمیوم و تیمار نیترات نقره کارشناسی ارشد 1395/06/20
رویا جامی بررسی برخی پاسخ های رشدی و فیزیولوژیکی و استفاده از روش cDNA-AFLP به منظور مطالعات ترانسکریپتومیکس در گیاه آلوئه ورا تحت تنش خشکی کارشناسی ارشد 1394/06/18
کبری جلالی پورپاریزی القاء تولید ریشه موئین در گیاه فندق کارشناسی ارشد 1395/12/15
فرانک حاج محمدی راینی بررسی برخی پاسخ های فیزیولوژیکی گیاه همیشه بهار به تیمار نیترات نقره و جداسازی جزیی ژن گلوتاتیون سنتتاز کارشناسی ارشد 1393/11/07
مهدیه حبیب اللهی بررسی برخی پاسخ های فیزیولوژیکی و ژنتیکی گیاه زیره سبز در پاسخ به تنش کادمیوم کارشناسی ارشد 1394/11/06
زهرا حقانی تولید نانوذرات پروتئینی حاوی عصاره انغوزه (Ferula assa-foetida) و درمنه (Artemisia sieberi) و بررسی فعالیت ضد باکتریایی آنها کارشناسی ارشد 1400/06/23
مهرداد خاتمی سنتز بیولوژیکی نانو ذرات نقره و طلا و بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و زیستی کارشناسی ارشد 1393/11/09
مهسا رهبران القاء موتاسیون در باقیمانده حفاظت شده پروتئین میلین موش و ساخت سازه بیانی پی بی آی 121 نوترکیب به منظور انتقال به اگروباکتریوم کارشناسی ارشد 1395/12/15
مازیار رودری بهینه سازی فرایند کشت بافت دو گونه گیاهی جنس نپتا کارشناسی ارشد --------
محمدعلی رئیسی بررسی اثر برازینواستروئید بر مقاومت و عوامل رشد گیاه در اثر تنش فلز سنگین کارشناسی ارشد --------
الهام زارع سنتز سبز نانوذرات نقره، اکسید آهن، اکسید روی، اکسید مس و دی اکسید تیتانیوم در عصاره تعدادی از گیاهان دارویی و بررسی اثرات ضد باکتریایی و ضد قارچی آنها کارشناسی ارشد 1393/11/05
سعید زارع ده آبادی بررسی اثر پیش تیمار کروناتین وسدیم نیتروپروسایدبرکاهش تنش ناشی ازفلزسنگین ارسنیک وتغییربرخی متابولیتهای ثانویه درریحان دکتری 1392/11/09
زهرا زینهاری بهینه سازی کشت بافت و انتقال ژن GUS در گیاه ازمک (Lepidium draba) کارشناسی ارشد 1394/11/06
شهرزاد سالاری بسته بندی نانو لیپوزومی اسانس رزماری، مشکک و زیره سبز و بررسی خاصیت ضدسرطانی آنها بر رده سلولی ام سی اف سون کارشناسی ارشد 1396/12/13
هوشنگ شادفر بررسی تاثیر کودهای تلفیقی (گاوی و ازته) و کود آهن بر روی کمیت و کیفیت آفتابگردان در منطقه کرمان کارشناسی ارشد --------
فاطمه شفایی بررسی امکان بیوسنتز نانو ذرات نقره در گیاهان تاتوره و کرچک و خاصیت آنتی باکتریال آن کارشناسی ارشد 1392/06/26
سمیه شمس بررسی سنتز زیستی نانو ذره نقره در گیاه زیتون تلخ و عدس و الگوی الکتروفورزی پروتئین ها (اس دی اس پیج) کارشناسی ارشد 1391/11/14
فیروزه صالحی نژاد شناسایی مولکولی گونه های گیاهی جنس نپتا در استان کرمان و بررسی تنوع ترکیبات ترپنی آنها کارشناسی ارشد 1393/11/07
عبدالرحیم صفریان مطالعه ژنتیکی تحمل له خشکی در گندم کارشناسی ارشد --------
راحله طاهری بیو سنتز برخی نانو ذرات و القاء ریشه مویین در بادرنجبویه (Melissa officinalis L) کارشناسی ارشد 1397/06/27
سارا عابدینی تهیه نانو حامل و بهینه سازی انتقال ژن به گیاهان پروانش، گل مغربی و تاتوره دکتری 1401/11/12
حسین عالیشاه ارات بنی بیوسنتز نانو ذرات نقره و مس در برخی از عصاره و ترکیبات گیاهی و بررسی خصوصیات ضد سرطانی و باکتریائی آن ها کارشناسی ارشد 1394/11/07
زهرا عزیزی بیوسنتز نانو ذرات نقره در گیاهان دارویی چای کوهی و خلر و بررسی اثرات ضدقارچی آنها کارشناسی ارشد 1393/10/15
آرش عطاری شندی بررسی خصوصیات روغن گیاهی حاصل از دانه های گیاهی کارشناسی ارشد --------
هاجر علی جانی قادیکلایی سنتز سبز نانوذرات پلی فنل آهن و سولفید روی و انتقال ژن با نانوحامل های آهن به گیاه ازمک و سلول های هک 293 کارشناسی ارشد 1395/12/10
سپیده قطب زاده کرمانی بررسی جوانه زنی و جذب کادمیوم در سه جمعیت کارداریا درابا و قابلیت این گیاه در تولید جوانه در شرایط این ویترو کارشناسی ارشد --------
حمیده قهرمانی ارجاس کشت سلول دو گونه گیاه پونه‌سا ماهانی و هزاری به منظور تولید و بررسی متابولیت های ثانویه کارشناسی ارشد 1398/10/09
پونه کارآمدهوتک القاء ریشه موئین در گیاه دارویی نپتا به منظور تولید 1 و 8 سینئول و بیوسنتز نانوذرات نقره کارشناسی ارشد 1395/12/15
مرجان کارآموز پایداری دی ان ای ژنومی توده های زیره سبز در پاسخ به تنش فلز نقره کارشناسی ارشد 1392/11/10
مرضیه کشاورزی بیوسنتز برخی نانوذرات در گیاه یونجه کارشناسی ارشد --------
فاطمه گلشن نور تولید آنتی ژن نوترکیب ویروس تی سی تی وی در باکتری ای کولای کارشناسی ارشد 1391/11/09
سیمین گلکاری بررسی تغییرات الگوی بیان ژن های مسیر بیویسنتز رزمارینیک اسید در گیاه بادرنجبویه (Melissa officinalis L) کارشناسی ارشد 1398/06/09
محمدابراهیم محبوب القلوب اکتومیکوریزپسته وفلزات سنگین کارشناسی ارشد 1390/11/20
طاهر محصلی بیوسنتز نانوذرات نقره در گیاهان دارویی مرزه و اسفرزه و کنجد و بررسی اثرات آنتی باکتریال آنها کارشناسی ارشد 1392/10/01
سهیلا محمدی بررسی بیوسنتز نانو ذرات نقره و تعیین مشخصات آن در چند گیاه مهم خانواده فاباسه کارشناسی ارشد 1390/11/20
مینا محمدی سلیمانی بیوسنتز نانوذرات آهن و نقره در گیاه تک شاخ و تاثیر آنها بر بیان ژن های HPPR، TAT و RAS در ریشه گیاه بادرنجبویه کارشناسی ارشد 1398/11/14
علیرضا محمدعلی پور بیوسنتز نانو ذرات نقره در گیاه آلوورا و بررسی نانو ذرات حاصل از آن کارشناسی ارشد 1392/11/11
حسین مظفری بررسی اثرمتقابل اسیدامینه هیستیدین وکلسیم برافزایش مقاومت سه رقم گوجه فرنگی به تنش نیکل درمحیط رشداب کشت دکتری 1392/11/09
حمید مقبلی بررسی قابلیت رشد مجدد ارقام سیب زمینی پس از سرمازدگی کارشناسی ارشد --------
نازی نادرنژاد بررسی میزان فعالیت انزیم فنیل الانین امونیالیاز وتولیدترکیبات فنلی درگیاه پسته واثراکتومیکوریز درکاهش تنش اکسیداتیو اشعه ماورابنفش دکتری 1392/06/27
مریم نظری بررسی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک و تنوع مولکولی به عنوان معیارهای انتخاب برای تحمل به خشکی در گندم نان کارشناسی ارشد 1390/12/22
هانیه نوروزی ثابت بیوسنتز نانوذرات نقره در عصاره بذر گیاهان اسپند و زیتون تلخ و بررسی اثر کشندگی آن بر شته سیاه باقلا کارشناسی ارشد 1393/06/19
شهلا هاشمی شهرکی اثرمتقابل مس واسیدسالیسیلیک برروی شاهی کارشناسی ارشد --------
شهلا هاشمی شهرکی بررسی اثر بر فعالیت های نانو ذرات روی نشر شده توسط زیتون روی گیاه سویا دکتری 1395/09/17
سیده فاطمه همدانی بیوسنتز نانوذرات نقره در عصاره هسته انگور و بررسی خاصیت ضد سرطانی آن کارشناسی ارشد 1392/11/09
مهدیه بهارمقدم بررسی اثر متقابل سالیسیلیک اسید و فلز سنگین کادمیوم بر روی برخی مواد موثره گیاه نعناع کارشناسی ارشد --------
فاطمه بارنده بررسی برخی پاسخ های فیزیولوژیکی و ژنتیکی گیاه عدس در پاسخ به تنش کلرید کادمیوم کارشناسی ارشد 1394/06/24
مینا دادگر تولید گیاهان توتون تراریخته با بیان پایدار پروتئین گزارشگر ترشحی mGFP5-ER با استفاده از آگروباکتریوم تومفاشینس کارشناسی ارشد 1394/06/18
مریم دوست محمدی ساخت سازه و بیان موقت پروتئین گزارشگر ترشحی mGFP5-ER با استفاده از آگروباکتریوم تومفاشینس در گیاه توتون کارشناسی ارشد 1393/12/20
مجتبی احسان فر بیوسنتز نانو پارتیکل فلزی به منظور تخلیص پروتئین های نوترکیب کارشناسی ارشد 1401/11/12
هادی حمیدی راوری جداسازی جزئی و بررسی الگوی بیان ژن H+ATPase غشای پلاسمایی در گیاه کالارگراس در پاسخ به تنش شوری کارشناسی ارشد 1393/09/12
فهیمه هاشمی بررسی برخی پاسخ های فیزیولوژیکی و ژنتیکی گیاه نخود به تنش کلرید کادمیوم کارشناسی ارشد 1393/11/08
مرضیه خسروی مشیزی ارزیابی توانایی ریز جلبک Spirulina platensis در بیوسنتز نانو ذرات نقره و خواص ضد میکروبی آن کارشناسی ارشد --------
مرضیه خسروی مشیزی ارزیابی توانایی ریز جلبک Spirulina platensis در بیوسنتز نانو ذرات نقره و خواص ضد میکروبی آن کارشناسی ارشد --------
مرضیه خسروی مشیزی ارزیابی توانایی ریز جلبک Spirulina platensis در بیوسنتز نانو ذرات نقره و خواص ضد میکروبی آن کارشناسی ارشد --------
مرضیه خسروی مشیزی ارزیابی توانایی ریز جلبک Spirulina platensis در بیوسنتز نانو ذرات نقره و خواص ضد میکروبی آن کارشناسی ارشد --------
خدیجه مختاری فر مطالعه بیومتریک و ملکولی تحمل به خشکی در گندم نان کارشناسی ارشد 1393/11/08
فریده رحمانیان ساخت سازه ژنی بیان ترشحی پروتئین شیرین توماتین در سیستم گیاهی کارشناسی ارشد 1392/11/09
عالیه رجبعلی پور بیان ترشحی پروتئین شیرین Thaumatin-II با استفاده از آگروباکتریوم در گیاه توتون کارشناسی ارشد 1394/06/18
ثریا سالاری زاده بررسی پایداری DNAی ژنومی توده های زیره سبز در پاسخ به تنش کلرید کادمیوم با استفاده از نشانگر رپید کارشناسی ارشد 1392/11/01
الهام طالبی همسانه سازی توالی ژنی کد کننده پروتئین گزارشگر ترشحی mGFP5-ER کارشناسی ارشد 1392/11/09
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 45 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آمار حیاتی 2922003 2 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته پنج شنبه (08:30 - 09:30) 1403/04/11 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1402
کارگاه آمار زیستی 1316053 1 02 هرهفته شنبه (17:30 - 19:30) نامشخص ترم دوم 1402
کارگاه آمار زیستی 1316053 1 04 هرهفته شنبه (11:30 - 13:30) نامشخص ترم دوم 1402
کارگاه آمار زیستی 1316053 1 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) نامشخص ترم دوم 1402
نانوبیوتکنولوژی 4030012 2 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) 1403/04/12 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1402
امارزیستی 1316206 2 01 هرهفته چهارشنبه (07:30 - 09:30) 1403/04/02 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1402
کارگاه آمار زیستی 1316053 1 02 هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) نامشخص ترم اول 1402
کارگاه آمار زیستی 1316053 1 03 هرهفته شنبه (12:00 - 13:30) نامشخص ترم اول 1402
امارزیستی 1316206 2 02 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) 1402/11/04 (13:30 - 15:30) ترم اول 1402
امارزیستی 1316206 2 01 هرهفته چهارشنبه (07:30 - 09:30) 1402/11/06 (13:30 - 15:30) ترم اول 1402
ژنتیک مولکولی 4030003 2 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) 1402/10/26 (10:30 - 12:30) ترم اول 1402
کارگاه آمار زیستی 1316053 1 04 هرهفته شنبه (11:30 - 13:30) نامشخص ترم دوم 1401
کارگاه آمار زیستی 1316053 1 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:30) نامشخص ترم دوم 1401
نانوبیوتکنولوژی 4030012 2 01 هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:30) 1402/04/01 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1401
امارزیستی 1316206 2 01 هرهفته چهارشنبه (07:30 - 09:30) 1402/03/25 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1401
کارگاه آمار زیستی 1316053 1 03 هرهفته شنبه (11:30 - 13:30) نامشخص ترم اول 1401
کارگاه آمار زیستی 1316053 1 02 هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) نامشخص ترم اول 1401
کارگاه آمار زیستی 1316053 1 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:30) نامشخص ترم اول 1401
امارزیستی 1316206 2 01 هرهفته چهارشنبه (07:30 - 09:30) 1401/10/28 (13:30 - 15:30) ترم اول 1401
ژنتیک مولکولی 9078039 3 01 نامشخص 1401/10/16 (13:30 - 15:30) ترم اول 1401
نمایش 1 - 20 از 45 نتیجه
از 3