پرسش های متداول نودانشجویان کارشناسی :

 

  • درخصوص مسایل آموزشی و ثبت نام (فایل PDF)
  •  در خصوص سامانه آموزشی گلستان (فایل PDF)
  • درخصوص شهریه ها (لینک)
  • درخصوص آموزش مجازی (لینک)