گزارش تصویری حضور دانشگاهیان دانشگاه شهید باهنر کرمان در راهپیمایی حماسه 9 دی