کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره دانشگاه شهید باهنر کرمان امتیاز دهی شد

دوازدهمین جلسه کمیته دستگاهی کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره به ریاست دکتر طاهر رئیس دانشگاه، روز سه شنبه 15 مهرماه 99، برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید باهنر کرمان، در این جلسه کرسی‌های برگزارشده در نیمه دوم سال 98 امتیاز دهی شد.

سپس کرسی‌های پیشنهادی مورد نقد و مورد بررسی قرار گرفت و در خصوص کرسی‌های مصوب شده یازدهمین جلسه کمیته دستگاهی که به دلیل شیوع ویروس کرونا برگزار نشده بود، تصمیم گیری شد.