کارگاه آموزشی تشریح آیین نامه ارتقاء(ویژه استادان)