همایش ملی سیاست خارجی ایران؛ سویه های داخلی و خارجی

عنوان: همایش ملی سیاست خارجی ایران؛ سویه های داخلی و خارجی

زمان: 22 مهر1400

برگزارکنندگان: دانشگاه شهید باهنرکرمان. انجمن علوم سیاسی ایران. انجمن ایرانی روابط بین الملل. شعبه کرمان و کمیته مسائل ایران انجمن علوم سیاسی ایران.

محورهای همایش

۱. تجزیه و تحلیل ساختار و فرایند  سیاستگذاری خارجی ایران

تجزیه و تحلیل ساختارها و عوامل  سطح کلان موثر بر سیاستگذاری خارجی ایران

تجزیه و تحلیل نهادهای تصمیم گیر و بازیگران سیاست خارجی و بررسی نقش و تعیین کنندگی آنها

تجزیه و تحلیل فرایند سیاستگذاری خارجی بر اساس مدل­های نظری مختلف

2. تجزیه و تحلیل و ارزیابی سیاست خارجی ایران و ارائه توصیه های سیاستی

تجزیه و تحلیل سیاست خارجی منطقه ای ایران (سیاست خارجی خاورمیانه ای، خلیج فارس، آسیای مرکزی، آمریکای لاتین و همسایگان(افغانستان ...)،

تجزیه و تحلیل سیاست خارجی ایران در قبال قدرت های بزرگ

تجزیه و تحلیل فلسفه، دکترین و سیاست خارجی ایران در دوره های مختلف

تبیین تغییر و ثبات در فلسفه و دکترین سیاست خارجی ایران

ارزیابی عملکرد نهادهای مسئول در سیاست خارجی

ارزیابی سیاست خارجی در قالب مطالعات موردی (برجام، رابطه با چین و...)

ارزیابی عملکرد سیاستگذاران و تصمیم گیران در قالب مطالعات موردی

آسیب شناسی سیاست خارجی ایران در قالب دوره های زمانی یا مطالعات موردی

۳. رویکردهای نظری در تحلیل سیاست خارجی ایران

رویکردهای سطح خرد ( رویکردهای شناختی، گفتمانی و...)

 رویکردهای سطح میانی (رویکردهای نهادی/ بوروکراتیک، هویت، فرهنگ و جامعه شناختی و...)

رویکردهای  سطح کلان (روابط بین الملل، اقتصاد سیاسی بین الملل، جهانی شدن و سیاست خارجی ایران)

رویکردهای ترکیبی (مدل روزنایی  بر حسب مقایسه تعیین کنندگی متغیرها)

رویکردهای بومی در تحلیل سیاست خارجی ایران

 رویکرد مقایسه ای در تحلیل سیاست خارجی ایران

۴. پژوهش و سیاست خارجی ایران

بررسی روش­های مورد استفاده در پژوهش­های سیاست خارجی ایران

آسیب شناسی رویکردها و مدل های نظری مورد استفاده در پژوهش های سیاست خارجی در ایران

تحلیل ارتباط پژوهش و سیاستگذاری خارجی

رویکردهای نظری و موضوعات مغفول مانده در پژوهش های سیاست خارجی ایران