دکتر حسین اکبری فرد مطرح کرد؛

نقش برنامه‌های بسیج دانشجویی در بصیرت افزایی دانشجویان

سرپرست دانشگاه شهید باهنر کرمان روز دوشنبه 10 مرداد ماه 1401 در جلسه دیدار با نماینده فرمانده بسیج دانشجویی استان گفت: برنامه‌هـا و طرح‌های بسیج دانشجویی در بصیرت افزایـی دانشجویان بسیجی این دانشگاه نقش موثری خواهد داشت.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید باهنر کرمان، جلسه دیدار با نماینده فرمانده بسیج دانشجویی استان و مسئول بسیج دانشگاه شهید باهنر کرمان با هدف همافزایی بسیج دانشجویی با دانشگاه تشکیل و مسائلی همانند فعالیت بسیج دانشجویی در حوزههای علمی، مراسم اربعین حسینی، نقش آفرینی در ستاد استقبال از نودانشجویان، گفتمان انقلاب با توجه به ابزاریهای موجود در دانشگاه، ادبیات سازی، خلق رویداد، روایت گری، مطرح شد.
همچنین مقرر شد بسیج در 9 عرصه علم، پژوهش و فناوری، ورزشی، فرهنگی، اقتصاد مقاومت، معنویت افزایی، تعلیم تربیت، مطالبه گری و بازرسی و تشکیلات، باورهای اعتقادی و فرهنگی دانشگاه را تقویت نماید.
 
دکتر حسین اکبری فرد ضمن جمع بندی گفت: لازم است بسـیج دانشجویی بـا تکیـه بـر نظام برنامه‌ای و اسناد بالادستی مبتنی بر راهبرد در حوزه‌های فرهنگی تربیتی، آموزشی، پژوهشی، مدیریتی برای اسلامی شدن دانشگاه بکوشد. 
بسیج دانشجویی نقش اساسی در پویایی، آگاهی بخشی و رشد جامعه دارد کـه در ایـن مسـیر برای انجام رسالت خطیر هدایت‌گری دانشجویان نیاز به افزودن بصیرت خود در حوزه‌های ذکر شده دارند.