لیست مقالات چاپ شده دانشگاه شهید باهنر کرمان در نشریات ISI مربوط به ماه سپتامبر 2019