فهرست مقالات چاپ شده دانشگاه شهید باهنر کرمان درنشریات ISI در سال 1399(2020)