فهرست مقالات چاپ شده دانشگاه شهید باهنر کرمان به تفکیک دانشکده و چارک اعتباری مجلات در نشریات اسکوپوس سال 1398(2019)