شماره تماس‌های ضروری دانشگاه

 

لیست شماره تلفن های حوزه معاونت محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مسئولیت سازمانی

شماره تلفن فعلی

شماره تلفن جدید

1

دکتر قاسم محمدی نژاد

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

3006

2001

2

زهره پورمهدی زاده

رئیس دفتر معاونت

3006

2001

3

مریم حسینی

رئیس گروه سیاست گذاری و ارتقای کیفی آموزش

3009

2002

4

فاطمه حری

رئیس گروه توسعه و آمایش

3056

2003

5

مرضیه رستمی زاده

کارشناس مسئول امور هیات علمی

3034

2004

6

اتاق معاونت در ساختمان جدید

------------

-------

2005

7

رئیس دفتر معاونت

------------

-------

2006

8

مدیران گروه های آموزشی حوزه معاونت آموزشی

------------

-------

2007و2008

9

آمفی تئاتر

----

------

2009

10

دکتر جلیل آبشناس

مدیر کل امور آموزشی

2300

2010

11

صدیقه السادات حسینی

رئیس دفتر مدیر کل آموزش

2300

2010

12

سعید سلیمانی

معاون مدیر آموزش

2301

2011

13

سید مهدی ترابی

امور عمومی آموزش

2301

2012

14

مریم مرادی-فریبا بخشی پور

دفتر پشتیبانی سامانه جامع آموزشی

2295

2013

15

مهدی باقری

واحد نقل و انتقالات

2309

2014

16

مریم حسینی گوهری

امور آموزشی دانشکده هنر وفیزیک

2310

2015

17

رامین اسدی- عباس ولندیاری

امور آموزشی فنی(کارشناسی) و مجتمع آموزشی عالی بم- سیرجان

2303-2297

2016

18

رامین اسدی- عباس ولندیاری

امور آموزشی فنی(کارشناسی) و مجتمع آموزشی عالی بم- سیرجان

2303-2297

2017

19

مریم تهرانی

امور آموزشی دانشکده کشاورزی-تربیت بدنی و مجتمع آموزش عالی زرند

2305

2018

20

مجتبی معین نژاد

امور آموزشی دانشکده علوم - بافت

2306

2019

21

-------------

میز خدمت

 

2020

22

منصور قربانی- ابوالقاسم دیانی

امور آموزش دانشکده های مدیریت و اقتصاد و ادبیات و ریاضی و فرش راور

2312

2021

23

رضا قریه میرزائی-فاطمه زمردیان-شیما شرفی

امور آموزشی کارشناسی ارشد و پردیس دانشگاهی

2290

2022

24

محبوبه عبداللهی- منصوره مظفری

امور آموزشی دکتری- دانشکده های حقوق و دامپزشکی

2293

2023

25

فرشته قربانی- مهدیه خاکپور

واحد صدور تائیدیه تحصیلی

2294

2024

26

غلامرضا عماد الاسلامی-فاطمه حسنی عاشورزاده

واحد فارغ التحصیلان

2313-2311

2025

27

غلامرضا عماد الاسلامی-فاطمه حسنی عاشورزاده-ایمان نیک آئین

واحد فارغ التحصیلان

2313-2311

2026

28

فاطمه صالح نیا سهیلا چتریزه- محمد صادق سلطانی

واحد دانشنامه

2299-2308-2307

2027

29

فاطمه صالح نیا سهیلا چتریزه- محمد صادق سلطانی

واحد دانشنامه

2299-2308-2307

2028

30

فاطمه صالح نیا سهیلا چتریزه- محمد صادق سلطانی

واحد دانشنامه

2299-2308-2307

2029

31

مهدیه حسینخانی- صدیقه ارشادی

دبیرخانه وارده

2302

2030

32

محمد رضا اکبری- مجتبی زاهدی

دبیرخانه صادره

2296

2031

33

مراد ایرانپور-مجتبی یزدانپناه- حمید ایوبی- علیرضا پورمحی آبادی- زهرا محی ابادی

بایگانی

2298

2032

34

دکتر مجتبی برخورداری-مریم سعیدی احمد صالح نیا

رئیس گروه و کارشناسان خدمات ماشینی

2317

2037

35

دکتر مجتبی برخورداری- حانیه اسماعیل زاده

مدیر و کارشناس واحد استعدادهای درخشان

3116

2041

36

دکتر وحید صاحب

مدیر واحد تحصیلات تکمیلی

2316

2042

37

سعیده جاوید- بتول پورشعبان- فضه شیخ بهائی

کارشناس واحد

3090

2043

38

دکتر صادق کریمی

مدیر واحد برنامه ریزی

2315

2040

39

مهدی محمد رضا خانی

معاون واحد

2319

2039

40

دکتر علیرضا حسن زاده

مدیر آموزش های آزاد و شبانه

2711

2033

41

فرشته مرادی

واحد برنامه ریزی

 

2038

42

نعیمه مهدی پور-علی عباس زاده-مریم سالاری-ندا السادات معین زاده میرحسینی-سید حسین هادی زاده

کارشناسان واحد

2712- 2713 - 2714

2034 - 2035 -2036


 

 

لیست شماره تلفن های سایر واحد ها

ردیف

نام واحد

داخلی

مستقیم

فاکس 

  تلفنخانه 2000

03433257141

03433257142

03433257143

03433257144

03433257145

03433257146

03433257147

03433257148

03433257149

03433257150

03433257151

03431322000

03433257206

03433257207

03433257208

03433257209

03433257210

03433257211

03433257212

03433257213

03433257214

03433257215

03433257216

03433257217

03433257218

03433257219

03433257220

03433257221

03433257222

03433257223

03433257224

03433257225

03433257332

03433257333

03433257334

03433257335

03433257336

   

2

دفتر رئیس دانشگاه

3000

-3001

03433257161

03433257160

-03431323000

-03431323001

03433257413

3 حوزه‌معاونت آموزشی‌وتحصیلات‌تکمیلی

2001

2003

2002

03433257163

03431323006

03431323034

03431323056

03433257163

2

حوزه‌معاونت اداری،مالی

ومدیریت منابع

3003رئیس

3020امورمالی

3022امورمالی

3024امورمالی

3025امورمالی

3026امورمالی

3028امورمالی

3029امورمالی

3031امورمالی

3035امورمالی

3036امورمالی

3059امورمالی

3050منابع‌انسانی

3051منابع‌انسانی

3052منابع‌انسانی

3047منابع‌انسانی

3048منابع‌انسانی

3049منابع‌انسانی

3053منابع‌انسانی

3054منابع‌انسانی

03433257162

03431323003

03433257165

3

 

 

 

 

4

حوزه‌معاونت‌پژوهشی‌

و‌فناوری

3011

3012

-3013

-3014

-3072

-3074

03433257168

-03431323014

-03431323072

-03431323074

03433257631
 
03433257164
 

03433257165

 

5

حوزه‌معاونت‌فرهنگی‌

و‌اجتماعی

2780

-2781

-2782

-2783

-2784

-2786

-2779

-2785

03433257341

-03431322780

-03431322781

-03431322782

-03431322783

-03431322784

-03431322786

-03431322779

-03431322785

-03433257341

-03433257629

 

03433257341

6

حوزه‌معاونت دانشجویی

2803

-2804

-2805

-2806

-2807

-2814

-2815

2817 اداره تغذیه

-2818

-2819

2820 مرکزمشاوره

2839 مرکزمشاوره

2840 مرکزمشاوره

03431322803

03431322804

03431322805

03431322806

03431322807

03431322814

03431322815

03431322817

03431322818

03431322819

03431322820

03431322839

03431322840

03433257518

03433257339وام‌دانشجویی

03433257338

03433257359

03433257618

03433257340

03433257518

03433257613سلف سرویس

03433257340-

03433257338-

03433257359-

03433257618

7

دفترنهادنمایندگی‌مقام‌معظم‌رهبری

3016

3018

3019

03433257169

03431323016

03431323018

03431323019

03433257405

03433257406

03433257257 واحد خواهران

03433257169

03433257257

8

دانشکده فیزیک

2195

2198

2160

2185

03433257107

03433257419

03431322195

03431322198

03431322160

03431322185

03433257434

03433257617

33257419

9

دانشکده ریاضی

معاون آموزشی

بخش ریاضی محض

بخش ریاضی کاربردی

بخش علوم کامپیوتر

بخش آمار

2440

2449

2466

2442

2250

2261

03433257280

03433257278

03433257279

03433257109

03433257234بخش ریاضی کاربردی

03433257159بخش علوم کامپیوتر

03433257157بخش آمار

03433257446دانشکده ریاضی

03433257280

10

دانشکده علوم

بخش شیمی

بخش زیست شناسی

بخش زمین شناسی

2050

2100

2060

2222

2096

2159

2078

2076

2129

2124

2139

2130

03433257351

03433257353

03433257432بخش زیست

03433257433 بخش شیمی

03433257435 بخش زمین شناسی

03433257621 دانشکده علوم

03433257352

11

دانشکده کشاورزی

بخش مهندسی آب

بخش علوم دامی

بخش خاک شناسی

بخش بیو تکنولوژی

بخش گیاه پزشکی

بخش زراعت

بخش باغبانی

بخش ماشین‌های کشاورزی

بخش اقتصاد کشاورزی

بخش صنایع غذایی

2600

2660

2689

2655

2640

2680

2640

2646

2610

2606

2603

03433257441

03433257442

03433257443

03433257233 بخش آبیاری

03433257612دانشکده کشاورزی

03433257510پژوهشکده باغبانی

33257443

12

دانشکده دامپزشکی

 

 

2900

2904 معاونت آموزشی

2903معاونت پژوهشی

03433257350

33257447

33257200

33257447

13

دانشکده مدیریت و اقتصاد

بخش اقتصاد

بخش مدیریت

بخش حسابداری

2720

2735

2737

2733

03433257116

03433257550دانشکده اقتصاد

03433257551بخش مدیریت

03433257552بخش حسابداری

03433257553بخش اقتصاد

03433257437

03433257438

33257437

14

دانشکده هنر

 

3200

3203 معاون آموزشی

33251056

03433257256

03433257531

03433257532

03433257533

33257256

15

دانشکده تربیت بدنی

3177

3185

 

03433257227

03433257623

03433257624

03433257265

03432811001 

03432812777

33257623

16

دانشکده ادبیات

بخش ادبیات

بخش زبان

بخش تاریخ

بخش علوم تربیتی

2400

2330

2360

2408

2420

03433257347

03433257346

03433257348

03433257349

03433257253

03433257255بخش علوم تربیتی

03433257263بخش زبان

03433257267بخش ادبیات

03433257628 بخش تاریخ و جغرافیا

03433257365بخش علوم اجتماعی

33257347

17

دانشکده فنی و مهندسی

مهندسی کامپیوتر

بخش عمران

بخش برق

-                              

2540

2551

2500

32114041-50دانشکده فنی و مهندسی

03432118298بخش شیمی

03432112861بخش صنایع

03432114053بخش متالوژی

03432111763بخش مکانیک

03432112764بخش معدن

03432123083بخش نفت و گاز

03432120967کتابخانه فنی

03432134897بخش فرش

03432114001آموزش فنی

03432114002انبار فنی

03432114049رئیس دانشکده

03432114050رئیس دانشکده

03432114051 حراست فنی

03432111762معاون آموزشی

03432114052امور عمومی

03432114054حسابداری فنی

03433257430بخش عمران

03433257154

03433257500بخش برق

03433257501مهندسی کامپیوتر

32114049

18

دانشکده حقوق

بخش الهیات

بخش معارف

بخش علوم سیاسی

3270

3271

2320

3272

33233430

0343257228 بخش معارف

03433257622 بخش الهیات

03433257636 بخش علوم سیاسی

03433257630

03433257636

03433257637بخش حقوق

03433257639معاون آموزشی

09139040347بخش الهیات

33233430

19

مجتمع آموزش‌عالی‌بافت

--

42426633

42426644

20

مرکزآموزش‌عالی بردسیر

--

33526583

33525740

21

دانشکده زرند

--

31422040

31422040

22

گروه‌آموزشهای‌آزاد‌و‌مجازی

2710

2711

2712

2713

2715

03433257079

03433257354

03431322710

03431322711

03431322712

03431322713

03431322715

03433257079

03433257354

23

آموزش کل

2290

2292

2293

2294

2297

2312

2300

2303

2301

2306

2307

2308

2309

2310

2313

2296

03433257155

03431322290

03431322292

03431322293

03431322294

03431322297

03431322312

03431322300

03431322303

03431322301

03431322306

03431322307

03431322308

03431322309

03431322310

03431322313

03431322296

03433257106

03433257155

03433257512تالار افضلی

03433257155

24

آزمایشگاه مرکزی

3117

03433257511

03433257511

25

مرکزفناوری

(انفورماتیک)

3156

3157

3158

3159

3260

3261

3262

3263

3264

2998

2999

2993

03433257276

03433257277

03431323156

03431323157

03431323158

03431323159

03431323260

03431323261

03431323263

03431323264

03431322998

03431322999

03431322993

03433257410 مرکز کامپیوتر

03433257276 مرکز کامپیوتر

03433257277 مرکز کامپیوتر

03433257276

03433257277

26

دفترارتباط‌با‌صنعت

وکارآفرینی

3044

3015

09133950621

03433257412

03433257271کار آفرینی

03431323015

03431323044

03433257412

03433257271

27

انبار مرکزی

3064

33257633

--

28

امور مالی (مدیر)

3020

33257570

33257570

29

امور عمومی(مدیر)

3042

33257445

03433257166

33257165

30

امور دانشجویان(مدیر)

2819

33257338

33257340

31

امورخوابگاه‌ها

2827

2828

2830

2835

2836

2891

 

03431322827

03431322828

03431322830

03431322835

03431322836

03431322891

03433257140خوابگاه خودگردان

03433257614

03433257618

03433257616درمانگاه

03433257614

32

آژانس دانشگاه

3100

33257341

03433257418

 

33

پردیس دانشگاهی

 

09131434196

03432811002

03432811002

34

صندوق شرکت تعاونی

3101

 

03433257409فروشگاه شرکت

03433257544 صندوق کارکنان

03433257414

 

35

اموردانشجویان شاهد و ایثارگر

2767

33257232

03433257232

33257232

36

استعدادهای درخشان

3116

33257516

 

33257516

37

بودجه و تشکیلات(مدیر)

3057-8

33257156

03433257156

33257156

38

بانک تجارت دانشگاه

2220

2219

03433257130

03433257131

03433257132

03433257133

03433257134

03433257135

 

39

دفتر پژوهشکده

رئیس پژوهشکده

پژوهشکده‌تولیدات گیاهی

آزمایشگاه مرجع

گروه فرآوری گیاهی

گروه گیاهان دارویی

گروه فیزیولوژی و تنش‌های گیاهی

گروه به نژادی و زیست فناوری

امور مالی و تدارکات

3300

3301

3307

3306

3307

3308

3309

3309

3328

33257510

03433257399

40

تحصیلات تکمیلی

3090

2319

2318

2316

33257440

31322316

31322318

31322319

31323090

 

41

تعمیرات ونگهداری

3121

03433257451

03433257259

33257451

42

پست دانشگاه

 

03433257202

 

43

تدارکات

3060

3061

3062

33257513

33257450کارپردازی

03433257513

33257513

44

توسعه‌و‌آمایش آموزشی

3056

33257417

 

45

حراست

2700

33257439

03433257407

03433257275

03433257331

33257275

46

خدمات ماشینی

2317

03433257230

33257230

47

خدمات عمومی

2591

03433257411

 

48

دفتر تهران

  --    

66972040

66491535

66491369

66972041

49

دفتر فنی

3080

33257158

03433257158

03433257420شرکت پیرراز

33257158

50

دفتر حقوقی

3005

03433257254

03433257087

33257254

51

دفتر نظارت

3007

03433257270

03433257089

 

52

دبیرخانه مرکزی

3065-9

33257165

 

03433257165

53

جهاد دانشگاهی

 

03433257342

03433257343

03433257344

03433257561

03433257562

03433257563

 

54

روابط‌عمومی

3070

3071

03431323070

03431323071

03433257444

03433257444

55

دفترهمکاریهای‌علمی‌

و‌بین‌المللی

3012

03433257631

03431323012

03433257631

56

ستاد رفاهی

3055

03433257226

03433257226

57

مسجد دانشگاه

3138

03433257416حسینیه

 

58

کتابخانه مرکزی

 

 

3143

33257153

31323143

03433257153

03433257204

03433257078

31323172 انتشارات

31323088 نشریات

 

59

گزینش

2789

03433257402گزینش کارکنان

03433257403گزینش اساتید

03433257273کمیته انضباطی

33257402

60

منابع انسانی

3047

3048

3049

3050

3051

3052

3053

3054

03433257627

03431323047

03431323048

03431323049

03431323050

03431323051

03431323052

03431323053

03431323054

03433257268

03433257627

03433257627

61

مرکزمشاوره

2820

2839

2480

03433257611

03431322820

03431322839

03431322840

03433257229

03433257611

62

نقلیه

2760

03433257252

--

63

هیات جذب

3002

03433257251

33257251

64

هیاٌت امناء

3008

33257167

33257167

65

هیات ممیزه

3043

33257166

33257166

66

پژوهشکده‌فرهنگ‌اسلام و ایران

2202

03433257260

03433257408

03433257356 دفترکنسولگری

33257260

67

بسیج دانشجویی

 

03433257345

03433257400

03433257600 بسیج اساتید

 

 

آدرس ایمیل عمومی کارشناسان بخشهای مختلف اداره کل خدمات آموزشی

توجه: لطفا موضوع ایمیل شماره دانشجویی، رشته و عنوان کلی درخواست باشد.

نام واحد

آدرس ایمیل

حوزه های مرتبط

مدیریت خدمات آموزشی

edu.affairs@uk.ac.ir

حوزه های مدیریتی

واحد آزمون

exam.affairs@uk.ac.ir

برگزاری آزمونها

واحد پذیرش و ثبت نام

reg.affairs@uk.ac.ir

پذیرش دانشجویان و نمرات دانشجویان

واحد صدور دانشنامه

grad.affairs@uk.ac.ir

صدور دانشنامه و ارسال پستی آن

کمیسیون موارد خاص

Commission.affairs@uk.ac.ir

درخواستهای مطرح شده در کمیسیون

تالار افضلی

talar@uk.ac.ir

مدیریت تالار و برگزاری آزمونها

 

لطفا استفاده از ایمیل‌های عمومی اداره کل آموزش را تنها به مواردی که پاسخی از کارشناس مربوطه دریافت ننمودید، محدود نمائید.

مدیر خدمات آموزشی: شماره مستقیم (تلفن و فاکس): 034-33257155 و داخلی 2300

مسئول دفتر: خانم صدیقه السادات حسینی

معاون اداره: آقای سلیمانی 034-31322301

رییس امور آزمون و پذیرش  آدرس ایمیل: exam.affairs@uk.ac.ir

رئیس اداره ثبت نام و امتحانات: خانم مریم حسینی 034-31322310 reg.affairs@uk.ac.ir

رئیس اداره دانش آموختگان: خانم سهیلا چتریزه  034-31322308  grad.affairs@uk.ac.ir

امور عمومی اداره و رییس امور کمیسیون موارد خاص: آقای ترابی 034-31322311   Commission.affairs@uk.ac.ir

 

شماره ارسال کننده و دریافت کننده سامانه پیامکی آموزش کل 9810003413202300

 

دکتری تخصصی و ارشد پیوسته

پست الکترونیک

تلفن

کارشناس

مقطع

دانشکده و رشته

abdollahi@empl.uk.ac.ir

31322293- 034

خانم محبوبه عبدالهی

دکتری تخصصی

کلیه مقاطع دانشکده های دامپزشکی و حقوق

دکتری تمام دانشکده ها

mozafari@empl.uk.ac.ir

31322293- 034

خانم منصوره مظفری

کارشناسی ارشد و پردیس دانشگاهی و امور دانشجویان بین الملل

R.mirzaei@empl.uk.ac.ir

31322292- 034

آقای رضا قریه میرزائی

کارشناسی ارشد و پردیس دانشگاهی

کارشناسی ارشد و پردیس تمام رشته ها

کارشناسی دانشکده مدیریت، بردسیر و زرند

sharafi@empl.uk.ac.ir

31322297- 034

خانم شیما شرفی

F.zomorodian@empl.uk.ac.ir

31322306- 034

خانم فاطمه زمردیان

کارشناسی

Tehrani@empl.uk.ac.ir

31322310- 034

خانم مریم طهرانی زاده

کارشناسی

دانشکده کشاورزی  و تربیت بدنی

M.ba.ch@empl.uk.ac.ir

31322290- 034

آقای مهدی باقری

کارشناسی

دانشکده فنی مهندسی، ریاضی و راور

asadifar@empl.uk.ac.ir

31322290- 034

آقای رامین اسدی فر

m.ghorbani10061@empl.uk.ac.ir

31322312- 034

آقای منصور قربانی نژاد

M.hosseini11@empl.uk.ac.ir

31322310- 034

خانم مریم حسینی

کارشناسی

دانشکده هنر - فیزیک

A.dayani@empl.uk.ac.ir

31322312- 034

آقای ابوالقاسم دیانی

کارشناسی

دانشکده ادبیات

نقل و انتقالات

nikaeen@empl.uk.ac.ir

31322309- 034

آقای ایمان نیک آیین

همه مقاطع

تمام دانشکده ها

شماره تماس دبیرخانه نامه های وارده خانم حسین خانی:                                                  31323302- 034

شماره تماس دبیرخانه نامه های صادره آقای زاهدی:                                                      31322296- 034

 

واحد صدور دانشنامه

 

 

 

 

دانشکده های: هنر – دامپزشکی – سیرجان – زرند – بردسیر – بافت – کشاورزی – تربیت بدنی – جیرفت – مدیریت و اقتصاد

تمامی مقاطع و دوره ها

خانم سهیلا چتریزه

31322308- 034

Grad.affairs@uk.ac.ir

دانشکده های: علوم – ادبیات – ریاضی – بم - فیزیک

خانم فاطمه صالح نیا

31322307- 034

دانشکده فنی و مهندسی

آقای محمد صادق سلطانی

31322299- 034

واحد صدور گواهی موقت

 

 

 

 

دانشکده های کشاورزی، تربیت بدنی، مدیریت، هنر، اقماری

تمامی مقاطع و دوره ها

آقای عباس اسکندر زاده

31322292- 034

A.Es.Afshar@empl.uk.ac.ir

دانشکده های حقوق، ادبیات، ریاضی و فیزیک

آقای غلام عماد الاسلامی

31322312- 034

emad@empl.uk.ac.ir

دانشکده های فنی، علوم و دامپزشکی

آقای عباس ولندیاری

31322290- 034

A.va.yari@empl.uk.ac.ir

واحد صدور تاییدیه تحصیلی

 

 

 

 

دانشکده های: ادبیات، فنی مهندسی، سیرجان و زرند

تمامی مقاطع و دوره ها

خانم خاکپور

31322291- 034

Grad.affairs@uk.ac.ir

سایر دانشکده ها

خانم فرشته قربانی

31322294- 034

ghorbani@empl.uk.ac.ir

 

 

-حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

پست الکترونیکی: educationuk@uk.ac.ir

آدرس: کرمان- بزرگراه امام خمینی، میدان افضلی پور، دانشگاه شهید باهنر- سازمان مرکزی، معاونت آموزشی

 

-تحصیلات تکمیلی دانشگاه

پست الکترونیک: takmili@uk.ac.ir

سامانه پیامکی (دریافت و ارسال):10003413204118

آدرس:کرمان- بزرگراه امام خمینی، میدان افضلی پور، دانشگاه شهید باهنر-ساختمان جی(J)  مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه

 

-گروه آموزشهای آزاد و مجازی

پست الکترونیکیshabane@uk.ac.ir

آدرس: کرمان- بزرگراه امام خمینی، میدان افضلی پور، دانشگاه شهید باهنر ، دفتر دوره های نوبت دوم (شبانه) و آموزشهای آزاد صندوق پستی: 133-76169

 

-پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی دانشگاه

وب سایت : https://rtipp.uk.ac.ir/

آدرس الکترونیکی : :rtipp@uk.ac.ir

تماس با پژوهشکده:

دورنگار:  33257399034

شماره ­های تماس :

03433257510

03431322639

03431323307

03431323308

03431323309

03431323328

آدرس: کرمان- بزرگراه امام خمینی، میدان افضلی پور، دانشگاه شهید باهنر- پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی :

حدفاصل ساختمان­های Q  (دانشکده کشاورزی)و TS (دانشکده کامپیوتر)

 

 

 

         

راههای ارتباط غیر حضوری با اداره رفاه دانشجویی حوزه معاونت دانشجویی کلیک کنید

برای مشاهده شماره تلفن و آدرس ایمیل تمام مدیران گروه های آموزشی، رؤسا، معاونان آموزشی و پژوهشی دانشکده‌ها کلیک نمایید.