شماره تماس‌های ضروری دانشگاه

ردیف

نام واحد

داخلی

مستقیم

فاکس 

  تلفنخانه 2000

03433257141

03433257142

03433257143

03433257144

03433257145

03433257146

03433257147

03433257148

03433257149

03433257150

03433257151

03431322000

03433257206

03433257207

03433257208

03433257209

03433257210

03433257211

03433257212

03433257213

03433257214

03433257215

03433257216

03433257217

03433257218

03433257219

03433257220

03433257221

03433257222

03433257223

03433257224

03433257225

03433257332

03433257333

03433257334

03433257335

03433257336

   

2

دفتر رئیس دانشگاه

3000

-3001

03433257161

03433257160

-03431323000

-03431323001

03433257413

3 حوزه‌معاونت آموزشی‌وتحصیلات‌تکمیلی

3006

3034

3056

03433257163

03431323006

03431323034

03431323056

03433257163

2

حوزه‌معاونت اداری،مالی

ومدیریت منابع

3003رئیس

3020امورمالی

3022امورمالی

3024امورمالی

3025امورمالی

3026امورمالی

3028امورمالی

3029امورمالی

3031امورمالی

3035امورمالی

3036امورمالی

3059امورمالی

3050منابع‌انسانی

3051منابع‌انسانی

3052منابع‌انسانی

3047منابع‌انسانی

3048منابع‌انسانی

3049منابع‌انسانی

3053منابع‌انسانی

3054منابع‌انسانی

03433257162

03431323003

03433257165

3

 

 

 

 

4

حوزه‌معاونت‌پژوهشی‌

و‌فناوری

3011

3012

-3013

-3014

-3072

-3074

03433257168

-03431323014

-03431323072

-03431323074

03433257631
 
03433257164
 

03433257165

 

5

حوزه‌معاونت‌فرهنگی‌

و‌اجتماعی

2780

-2781

-2782

-2783

-2784

-2786

-2779

-2785

03433257341

-03431322780

-03431322781

-03431322782

-03431322783

-03431322784

-03431322786

-03431322779

-03431322785

-03433257341

-03433257629

 

03433257341

6

حوزه‌معاونت دانشجویی

2803

-2804

-2805

-2806

-2807

-2814

-2815

2817 اداره تغذیه

-2818

-2819

2820 مرکزمشاوره

2839 مرکزمشاوره

2840 مرکزمشاوره

03431322803

03431322804

03431322805

03431322806

03431322807

03431322814

03431322815

03431322817

03431322818

03431322819

03431322820

03431322839

03431322840

03433257518

03433257339وام‌دانشجویی

03433257338

03433257359

03433257618

03433257340

03433257518

03433257613سلف سرویس

03433257340-

03433257338-

03433257359-

03433257618

7

دفترنهادنمایندگی‌مقام‌معظم‌رهبری

3016

3018

3019

03433257169

03431323016

03431323018

03431323019

03433257405

03433257406

03433257257 واحد خواهران

03433257169

03433257257

8

دانشکده فیزیک

2195

2198

2160

2185

03433257107

03433257419

03431322195

03431322198

03431322160

03431322185

03433257434

03433257617

33257419

9

دانشکده ریاضی

معاون آموزشی

بخش ریاضی محض

بخش ریاضی کاربردی

بخش علوم کامپیوتر

بخش آمار

2440

2449

2466

2442

2250

2261

03433257280

03433257278

03433257279

03433257109

03433257234بخش ریاضی کاربردی

03433257159بخش علوم کامپیوتر

03433257157بخش آمار

03433257446دانشکده ریاضی

03433257280

10

دانشکده علوم

بخش شیمی

بخش زیست شناسی

بخش زمین شناسی

2050

2100

2060

2222

2096

2159

2078

2076

2129

2124

2139

2130

03433257351

03433257353

03433257432بخش زیست

03433257433 بخش شیمی

03433257435 بخش زمین شناسی

03433257621 دانشکده علوم

03433257352

11

دانشکده کشاورزی

بخش مهندسی آب

بخش علوم دامی

بخش خاک شناسی

بخش بیو تکنولوژی

بخش گیاه پزشکی

بخش زراعت

بخش باغبانی

بخش ماشین‌های کشاورزی

بخش اقتصاد کشاورزی

بخش صنایع غذایی

2600

2660

2689

2655

2640

2680

2640

2646

2610

2606

2603

03433257441

03433257442

03433257443

03433257233 بخش آبیاری

03433257612دانشکده کشاورزی

03433257510پژوهشکده باغبانی

33257443

12

دانشکده دامپزشکی

 

 

2900

2904 معاونت آموزشی

2903معاونت پژوهشی

03433257350

33257447

33257200

33257447

13

دانشکده مدیریت و اقتصاد

بخش اقتصاد

بخش مدیریت

بخش حسابداری

2720

2735

2737

2733

03433257116

03433257550دانشکده اقتصاد

03433257551بخش مدیریت

03433257552بخش حسابداری

03433257553بخش اقتصاد

03433257437

03433257438

33257437

14

دانشکده هنر

 

3200

3203 معاون آموزشی

33251056

03433257256

03433257531

03433257532

03433257533

33257256

15

دانشکده تربیت بدنی

3177

3185

 

03433257227

03433257623

03433257624

03433257265

03432811001 

03432812777

33257623

16

دانشکده ادبیات

بخش ادبیات

بخش زبان

بخش تاریخ

بخش علوم تربیتی

2400

2330

2360

2408

2420

03433257347

03433257346

03433257348

03433257349

03433257253

03433257255بخش علوم تربیتی

03433257263بخش زبان

03433257267بخش ادبیات

03433257628 بخش تاریخ و جغرافیا

03433257365بخش علوم اجتماعی

33257347

17

دانشکده فنی و مهندسی

مهندسی کامپیوتر

بخش عمران

بخش برق

-                              

2540

2551

2500

32114041-50دانشکده فنی و مهندسی

03432118298بخش شیمی

03432112861بخش صنایع

03432114053بخش متالوژی

03432111763بخش مکانیک

03432112764بخش معدن

03432123083بخش نفت و گاز

03432120967کتابخانه فنی

03432134897بخش فرش

03432114001آموزش فنی

03432114002انبار فنی

03432114049رئیس دانشکده

03432114050رئیس دانشکده

03432114051 حراست فنی

03432111762معاون آموزشی

03432114052امور عمومی

03432114054حسابداری فنی

03433257430بخش عمران

03433257154

03433257500بخش برق

03433257501مهندسی کامپیوتر

32114049

18

دانشکده حقوق

بخش الهیات

بخش معارف

بخش علوم سیاسی

3270

3271

2320

3272

33233430

0343257228 بخش معارف

03433257622 بخش الهیات

03433257636 بخش علوم سیاسی

03433257630

03433257636

03433257637بخش حقوق

03433257639معاون آموزشی

09139040347بخش الهیات

33233430

19

مجتمع آموزش‌عالی‌بافت

--

42426633

42426644

20

مرکزآموزش‌عالی بردسیر

--

33526583

33525740

21

دانشکده زرند

--

31422040

31422040

22

گروه‌آموزشهای‌آزاد‌و‌مجازی

2710

2711

2712

2713

2715

03433257079

03433257354

03431322710

03431322711

03431322712

03431322713

03431322715

03433257079

03433257354

23

آموزش کل

2290

2292

2293

2294

2297

2312

2300

2303

2301

2306

2307

2308

2309

2310

2313

2296

03433257155

03431322290

03431322292

03431322293

03431322294

03431322297

03431322312

03431322300

03431322303

03431322301

03431322306

03431322307

03431322308

03431322309

03431322310

03431322313

03431322296

03433257106

03433257155

03433257512تالار افضلی

03433257155

24

آزمایشگاه مرکزی

3117

03433257511

03433257511

25

مرکزفناوری

(انفورماتیک)

3156

3157

3158

3159

3260

3261

3262

3263

3264

2998

2999

2993

03433257276

03433257277

03431323156

03431323157

03431323158

03431323159

03431323260

03431323261

03431323263

03431323264

03431322998

03431322999

03431322993

03433257410 مرکز کامپیوتر

03433257276 مرکز کامپیوتر

03433257277 مرکز کامپیوتر

03433257276

03433257277

26

دفترارتباط‌با‌صنعت

وکارآفرینی

3044

3015

09133950621

03433257412

03433257271کار آفرینی

03431323015

03431323044

03433257412

03433257271

27

انبار مرکزی

3064

33257633

--

28

امور مالی (مدیر)

3020

33257570

33257570

29

امور عمومی(مدیر)

3042

33257445

03433257166

33257165

30

امور دانشجویان(مدیر)

2819

33257338

33257340

31

امورخوابگاه‌ها

2827

2828

2830

2835

2836

2891

 

03431322827

03431322828

03431322830

03431322835

03431322836

03431322891

03433257140خوابگاه خودگردان

03433257614

03433257618

03433257616درمانگاه

03433257614

32

آژانس دانشگاه

3100

33257341

03433257418

 

33

پردیس دانشگاهی

 

09131434196

03432811002

03432811002

34

صندوق شرکت تعاونی

3101

 

03433257409فروشگاه شرکت

03433257544 صندوق کارکنان

03433257414

 

35

اموردانشجویان شاهد و ایثارگر

2767

33257232

03433257232

33257232

36

استعدادهای درخشان

3116

33257516

 

33257516

37

بودجه و تشکیلات(مدیر)

3057-8

33257156

03433257156

33257156

38

بانک تجارت دانشگاه

2220

2219

03433257130

03433257131

03433257132

03433257133

03433257134

03433257135

 

39

پژوهشکده‌تولیدات گیاهی

آزمایشگاه مرجع

گروه فرآوری گیاهی

گروه گیاهان دارویی

گروه فیزیولوژی و تنش‌های گیاهی

گروه به نژادی و زیست فناوری

امور مالی و تدارکات

3307

3306

3307

3308

3309

3309

3328

 

33257510

 

40

تحصیلات تکمیلی

3090

2319

2318

2316

33257440

31322316

31322318

31322319

31323090

 

41

تعمیرات ونگهداری

3121

03433257451

03433257259

33257451

42

پست دانشگاه

 

03433257202

 

43

تدارکات

3060-1

33257513

33257450کارپردازی

03433257513

33257513

44

توسعه‌و‌آمایش آموزشی

3056

33257417

 

45

حراست

2700

33257439

03433257407

03433257275

03433257331

33257275

46

خدمات ماشینی

2317

33257230

09131961773

09364679257

09131434476

03433257230

33257230

47

خدمات عمومی

2591

03433257411

 

48

دفتر تهران

  --    

66972040

66491535

66491369

66972041

49

دفتر فنی

3080

33257158

03433257158

03433257420شرکت پیرراز

33257158

50

دفتر حقوقی

3005

03433257254

03433257087

33257254

51

دفتر نظارت

3007

03433257270

03433257089

 

52

دبیرخانه مرکزی

3065-9

33257165

 

03433257165

53

جهاد دانشگاهی

 

03433257342

03433257343

03433257344

03433257561

03433257562

03433257563

 

54

روابط‌عمومی

3070

3071

03431323070

03431323071

03433257444

03433257444

55

دفترهمکاریهای‌علمی‌

و‌بین‌المللی

3012

03433257631

03431323012

03433257631

56

ستاد رفاهی

3055

03433257226

03433257226

57

مسجد دانشگاه

3138

03433257416حسینیه

 

58

کتابخانه مرکزی

 

 

3143

33257153

31323143

03433257153

03433257204

03433257078

31323172 انتشارات

31323088 نشریات

 

59

گزینش

2789

03433257402گزینش کارکنان

03433257403گزینش اساتید

03433257273کمیته انضباطی

33257402

60

منابع انسانی

3047

3048

3049

3050

3051

3052

3053

3054

03433257627

03431323047

03431323048

03431323049

03431323050

03431323051

03431323052

03431323053

03431323054

03433257268

03433257627

03433257627

61

مرکزمشاوره

2820

2839

2480

03433257611

03431322820

03431322839

03431322840

03433257229

03433257611

62

نقلیه

2760

03433257252

--

63

هیات جذب

3002

03433257251

33257251

64

هیاٌت امناء

3008

33257167

33257167

65

هیات ممیزه

3043

33257166

33257166

66

پژوهشکده‌فرهنگ‌اسلام و ایران

2202

03433257260

03433257408

03433257356 دفترکنسولگری

33257260

67

بسیج دانشجویی

 

03433257345

03433257400

03433257600 بسیج اساتید

 

 

-حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

پست الکترونیکی: educationuk@uk.ac.ir

آدرس: کرمان- بزرگراه امام خمینی، میدان افضلی پور، دانشگاه شهید باهنر- سازمان مرکزی، معاونت آموزشی

 

-تحصیلات تکمیلی دانشگاه

پست الکترونیک: takmili@uk.ac.ir

سامانه پیامکی (دریافت و ارسال):10003413204118

آدرس:کرمان- بزرگراه امام خمینی، میدان افضلی پور، دانشگاه شهید باهنر-ساختمان جی(J)  مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه

 

-گروه آموزشهای آزاد و مجازی

پست الکترونیکیshabane@uk.ac.ir

آدرس: کرمان- بزرگراه امام خمینی، میدان افضلی پور، دانشگاه شهید باهنر ، دفتر دوره های نوبت دوم (شبانه) و آموزشهای آزاد صندوق پستی: 133-76169

 

-پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی دانشگاه

وب سایت : https://rtipp.uk.ac.ir/

آدرس الکترونیکی : :rtipp@uk.ac.ir

تماس با پژوهشکده:

دورنگار:  33257399034

شماره ­های تماس :

03433257510

03431322639

03431323307

03431323308

03431323309

03431323328

آدرس: کرمان- بزرگراه امام خمینی، میدان افضلی پور، دانشگاه شهید باهنر- پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی :

حدفاصل ساختمان­های Q  (دانشکده کشاورزی)و TS (دانشکده کامپیوتر)

 

 

 ارتباط غیر حضوری با کارشناسان آموزش کل

   کلیه دانشجویان جهت ارتباط غیر حضوری با کارشناس رشته خود و طرح مشکلات و مسائل آموزشی پیش آمده می‌توانند بر اساس جدول ذیل و از طریق تماس تلفنی و یا ارسال رایانامه با ذکر شماره تماس خود، درخواست‌ها و مستندات ضمیمۀ درخواست‌های خود را به کارشناس اداره کل خدمات آموزشی ارسال نمایند تا در اسرع وقت بررسی و پاسخ داده شود.

دکتری تخصصی و ارشد پیوسته

پست الکترونیک

تلفن

کارشناس

مقطع

دانشکده و رشته

abdollahi@empl.uk.ac.ir

 

31322293- 034

خانم محبوبه عبدالهی

دکتری تخصصی (تمام رشته ها)

دانشکده دامپزشکی و دکتری تخصصی تمامی رشته ها – کارشناسی و ارشد پیوسته دانشکده حقوق

mozafari@empl.uk.ac.ir

31322293- 034

خانم منصوره مظفری

دکتری تخصصی (تمام رشته ها)

دانشکده دامپزشکی و دکتری تخصصی تمامی رشته ها – کارشناسی و ارشد پیوسته دانشکده حقوق

کارشناسی ارشد و پردیس دانشگاهی

R.mirzaei@empl.uk.ac.ir

 

31322292- 034

آقای رضا قریه میرزائی

کارشناسی ارشد و پردیس دانشگاهی

دانشکده ریاضی و کامپیوتر (تمام گرایشها) – دانشکده فیزیک - مهندسی متالورژی – مهندسی شیمی- کامپیوتر-مهندسی نفت

A.Es.Afshar@empl.uk.ac.ir

 

31322313- 034

آقای عباس اسکندر زاده

کارشناسی ارشد و پردیس دانشگاهی

دانشکده کشاورزی (تمام گرایشها) –مهندسی برق – مهندسی صنایع – مهندسی معدن – تربیت بدنی

maryam.jahangard@empl.uk.ac.ir

 

31322303- 034

 

کارشناسی ارشد و پردیس دانشگاهی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی (تمام گرایشها) – دانشکده حقوق والهیات – مهندسی مکانیک – مهندسی معماری

sharafi@empl.uk.ac.ir

 

31322297- 034

خانم شیما شرفی

کارشناسی ارشد و پردیس دانشگاهی

دانشکده علوم (تمام گرایشها) – دانشکده مدیریت و اقتصاد (تمام گرایشها) – مهندسی عمران

کارشناسی

Tehrani@empl.uk.ac.ir

 

31322305- 034

خانم مریم طهرانی زاده

کارشناسی

دانشکده کشاورزی (تمام رشته ها)

M.ba.ch@empl.uk.ac.ir

 

31322290- 034

آقای مهدی باقری

کارشناسی

دانشکده فنی: مهندسی عمران – مهندسی معدن - مهندسی مواد

asadifar@empl.uk.ac.ir

 

31322290- 034

آقای رامین اسدی فر

کارشناسی

دانشکده فنی: مهندسی صنایع – مهندسی مکانیک – مهندسی کامپیوتر (روزانه)

A.va.yari@empl.uk.ac.ir

 

31322290- 034

آقای عباس ولندیاری

کارشناسی

دانشکده فنی: مهندسی برق – مهندسی شیمی – مهندسی کامپیوتر (شبانه)

M.hosseini11@empl.uk.ac.ir

 

31322310- 034

خانم مریم حسینی

کارشناسی

دانشکده هنر - فیزیک

mo.moeinnezhad@uk.ac.ir

 

31322306- 034

قای مجتبی معین نژاد

کارشناسی

دانشکده علوم (رشته های زیست شناسی – زمین شناسی – شیمی) – دانشکده تربیت بدنی - زرند

F.zomorodian@empl.uk.ac.ir

 

31322291- 034

خانم فاطمه زمردیان

کارشناسی

دانشکده مدیریت و اقتصاد (تمام رشته ها) – دانشکده بافت – دانشکده بردسیر – دانشکده راور

m.ghorbani10061@empl.uk.ac.ir

 

31322312- 034

آقای منصور قربانی نژاد

کارشناسی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی ( روانشناسی – علوم اجتماعی – ادبیات عرب – فلسفه) دانشکده ریاضی (ریاضی محض – آمار)

A.dayani@empl.uk.ac.ir

 

31322312- 034

آقای ابوالقاسم دیانی

کارشناسی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی ( علم اطلاعات و دانش شناسی – جغرافیا – ادبیات – زبان انگلیسی تاریخ) دانشکده ریاضی (علوم کامپیوتر)

نقل و انتقالات

nikaeen@empl.uk.ac.ir

 

31322309- 034

آقای ایمان نیک آیین

همه مقاطع

دانشکده های:  فنی و مهندسی – تربیت بدنی – هنر و معماری – ریاضی و رایانه - علوم

emad59@empl.uk.ac.ir

 

31322312- 034

آقای غلام عماد الاسلامی

همه مقاطع

دانشکده های: فیزیک – دامپزشکی – کشاورزی – مدیریت و اقتصاد – ادبیات - حقوق و الهیات - بافت

صدور تائیدیه تحصیلی

Khyatpishe099@empl.uk.ac.ir

 

31322291- 034

خانم الهام خیاط پیشه

همه مقاطع

دانشکده های: ادبیات – ریاضی – تربیت بدنی – مدیریت و اقتصاد - بافت

ghorbani@empl.uk.ac.ir

 

31322294- 034

خانم فرشته قربانی

همه مقاطع

دانشکده های: علوم – هنر – دامپزشکی – کشاورزی – فنی (مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری)

ruholamini@empl.uk.ac.ir

 

31322313- 034

خانم منیژه بیگم روح الامینی

همه مقاطع

دانشکده های: بم – سیرجان – بردسیر – زرند فنی (کارشناسی)

دانشنامه

 

 

 

 

 

Grad.affairs@uk.ac.ir

31322308- 034

خانم سهیلا چتریزه

همه مقاطع

دانشکده های: هنر – زرند – بردسیر – بافت – کشاورزی – تربیت بدنی – جیرفت – مدیریت و اقتصاد -راور

31322307- 034

خانم فاطمه صالح نیا

همه مقاطع

دانشکده های: علوم – ادبیات – ریاضی  – بم - فیزیک-حقوق الهیات-

31322299- 034

آقای محمد صادق سلطانی

همه مقاطع

دانشکده فنی و مهندسی-دامپزشکی-سیرجان

شماره تماس دبیرخانه نامه های وارده خانم حسین خانی:                                                31323302- 034

شماره تماس دبیرخانه نامه های صادره آقای زاهدی:                                                      31322296- 034

 

راههای ارتباط غیر حضوری با اداره رفاه دانشجویی حوزه معاونت دانشجویی کلیک کنید

برای مشاهده شماره تلفن و آدرس ایمیل تمام مدیران گروه های آموزشی، رؤسا، معاونان آموزشی و پژوهشی دانشکده‌ها کلیک نمایید.

برای ارتباط آفلاین با آموزش کل دانشگاه(امور آموزشی) کلیک نمایید