شانزدهمین دوره جایزه علمی افضلی پور

شانزدهمین دوره جایزه علمی افضلی پور
دهمین دوره جایزه دکتر علی افضلی پور
ششمین دوره جایزه هنری ادبی صبا
ششمین دوره جایزه کارآفرینی
 
4خرداد ماه 1401 ساعت 9 تالار وحدت دانشگاه