رتبه بندی جهانی دانشگاه شهید باهنر

بر اساس اعلام پایگاه رتبه بندی تایمز، دانشگاه شهید باهنر کرمان در سه حوزه موضوعی علوم فیزیکی، علوم زیستی و مهندسی و فناوری در بین دانشگاههای برتر جهان در سال 2019 قرار گرفته است.

به گزارش دانشگاه شهیدباهنر کرمان، دانشگاه شهید باهنر کرمان در رتبه بندی  لایدن رتبه 938 را در بین دانشگاههای جهان کسب نموده است.