دومین کنفرانس ملی به کارگیری روش های تجربی و عددی در صنایع شیمیایی و معدنی