در عزا داری‌ها معیار آن چیزی است که ستاد ملی کرونا اعلام می‌کند