بیمارستان آموزشی و پژوهشی دانشکده دامپزشکی دانشگاه