برگزاری دومین همایش ملی ورزش و سلامت عمومی

دومین همایش ملی ورزش و سلامت عمومی به صورت مجازی و به میزبانی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان در آبان ماه ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد. این همایش با هدف توسعه و ارتقای ورزش و سلامت عمومی جامعه در محورهای مدیریت ورزشی، فیزیولوژی ورزشی، بیومکانیک ورزشی، آسیب شناسی و حرکات اصلاحی در ورزش با مشارکت محققان و پژوهشگران حوزه های مختلف علوم ورزشی از سراسر کشور برگزار خواهد شد.