بازدید هیات رئیسه دانشگاه شهید باهنر کرمان از آزمایشگاه مرکزی دانشگاه