آزمون زبان انگلیسی پیشرفته تولیمو در دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار شد

آزمون زبان انگلیسی پیشرفته تولیمو روز سه شنبه 23 دیماه 99 به روش الکترونیکی در دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار شد.