کمیته علمی-آموزشی شورای امور ایرانیان خارج از کشور-استان کرمان


 
هموطن گرامی
 
   شورای استانی امور ایرانیان خارج از کشور در کرمان در راستای دو رویکرد خدمت محور و فرصت محور دولت محترم فعالیت خود را آغاز نموده است. این شورا که با ریاست استاندار محترم کرمان جناب آقای رزم حسینی و حمایت جدی و همه جانبه وی همراه است، در رویکرد خدمت محور، برای تسهیل گری در خدمات مختلف مورد نیاز کرمانی های خارج از کشور و برقراری ارتباط این عزیران با کرمان وکرمانی ها تلاش می نماید، و در رویکرد فرصت محور، در زمینه های اقتصادی و سرمایه گذاری و همکاریهای علمی و آموزشی به دنبال ایجاد فضای ارتباط و تعامل می باشد.
 
از جمله برنامه های شورا دراین راستا:
 
ایجاد گرو ههای دوستی، سازمانهای غیر دولتی مردم نهاد در حوزه های مختلف علمی، آموزشی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، خیریه و...
 
 برگزاری و مشارکت در نمایشگاه های توانمندیهای استان در خارج از کشور،
 
 برگزاری همایش های کرمانی های خارج از کشور در استان،
 
و هربرنامه پیشنهادی دیگری که به تقویت رابطه وگردش ظرفیت های موجود بین نخبگان و دستاوردهای اقتصادی، علمی و آموزشی منجرشود را می توان برشمرد.
 
خوشبختانه در خصوص ایجاد ارتباط و تعامل با ایرانیان مقیم خارج از کشور در زمینه های مختلف علمی با انتصاب جناب آقای دکتر فدایی رئیس دانشگاه باهنر کرمان  به سمت رئیس کمیته علمی و آموزشی شورای مذکور توسط استاندار محترم و عضویت سایر روسای محترم دانشگاههای استان، این کمیته در راستای شناسایی متخصصان کرمانی مقیم خارج از کشور در زمینه‌های علوم و فناوری و به وجود آوردن تعامل برای انتقال علم و فناوری به استان، زمینه مشورت و همکاری با متخصصان ایرانی را فراهم آورده است.
 
بدون شک حضور هر یک از شما بزرگواران در کنار ما تسهیل کننده طی مسیر توسعه استان خواهد بود. از شما می خواهیم با همراهی خود، ما را در مسیر توسعه استان یاری نمائید. جهت برنامه‌ریزی برای ارتباط و تعامل بیشتر خواهشمند است فرم پیوست را کامل و به کمیته علمی و آموزشی ایمیل فرمایید.
 
 فراخوان و فرم ثبت مشخصات دانشگاهیان و متخصصان کرمانی مقیم خارج از کشور