کارمندان حوزه فنی و طرح های عمرانی

برای تماس از خارج از استان پیش شماره 034 را شماره گیری کنید.
ردیف نام و نام خانوادگی سمت تلفن ایمیل
1 احد ترابی رئیس اداره تعمیرات و نگهداری 31323121
2 سید محمد ذکریا کارشناس مسئول دفتر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی 33257158
3 مسعود صابری کارشناس اداره تعمیرات و نگهداری 31323122
4 حامد فتح نجات کارشناس دفتر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی 33257158
5 حلیمه هرارانی پور مسئول دفتر مدیریت فنی و نظارت بر طرح های عمرانی 33257158
6 رسول کمالی کارشناس دفتر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی 33257158