مدیریت امور حقوقی و قراردادها


شرح وظایف

- تهیه و تدوین کلیه قراردادها

- برگزاری مناقصات و مزایده های دانشگاه

- پیگیری دعاوی له یا علیه دانشگاه

- اخذ تعهدات لازم از دانشجویان بورسیه داخل و خارج از کشور

- سایر امور مربوطه