اساسنامه و آیین نامه اجرایی

اساسنامه مجمع صنفی اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر (فایل WORd)

آیین نامه اجرایی شورای مدیریت شعبه (فایل WORD)