لیست شماره تماس های دانشگاه شهید باهنر کرمان

اطلاعات تماس بخش های دانشگاه شهید باهنر کرمان
نام و نام خانوادگی حوزه شماره تماس دورنگار پست الکترونیکی
- ریاست 03431323000-3001 03433257413-03433257161
- مخابرات 51تا03433257141/ 25تا03433257206/ 36تا03433257332
- روابط عمومی 03431323070و03431323071 03433257444 pub-relation@uk.ac.ir
- معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی 03431323006و 03431323034و03431323056 03433257163 03433257163
- معاونت پژوهشی وفناوری 14 تا 03431323011 - 03431323072 - 03431323074 034-33257161 - 03433257164 - 03433257168
- معاونت فرهنگی و اجتماعی 86 تا 03431322779 03433257341 - -03433257629
- معاونت دانشجویی 7 تا 03431322803 - 20 تا 03431322814 - 40 تا 03431322839 03433257340 - 03433257338 - 03433257359 - 03433257618
- معاونت اداری،مالی و مدیریت منابع 034-31323003 - 36 تا 03431323020 -54 تا 03431323047 034-33257165 -03433257162
دکتر ارجمند مدیر کل امور آموزشی 03431322300 03433257155 - 03433257512
آقای سعید سلیمانی معاون امور آموزشی 034-31322301
آقای سلطانی واحد امور آموزشی 034-31322299 Grad.affairs@uk.ac.ir
خانم خاکپور – آقای علیرضا محی آبادی واحد امور آموزشی 034-31322298
خانم شرفی – خانم حسینی واحد امور آموزشی 034-31322297 sharafi@empl.uk.ac.ir --M.hosseini11@empl.uk.ac.ir
خانم قربانی واحد امور آموزشی 034-31322294 ghorbani@empl.uk.ac.i
خانم عبداللهی- خانم شیخ مظفری واحد امور آموزشی 034-31322293 abdollahi@empl.uk.ac.ir
آقای مجتبی معینی نژاد واحد امور آموزشی 034-31322313
آقای عباس اسکندر زاده – اقای مهدی باقری- آقای عباس ولندیاری واحد امور آموزشی 034-31322290 A.Es.Afshar@empl.uk.ac.ir -- M.ba.ch@empl.uk.ac.ir --A.va.yari@empl.uk.ac.ir
آقای دیانی- اقای منصور قربانی واحد امور آموزشی 034-31322312 m.ghorbani10061@empl.uk.ac.ir --- A.dayani@empl.uk.ac.ir
آقای ترابی واحد امور آموزشی 034-31322311
خانم تهرانی – آقای رامین اسدی فر واحد امور آموزشی 034-31322310 Tehrani@empl.uk.ac.ir --- asadifar@empl.uk.ac.ir
آقای نیک آیین واحد امور آموزشی 034-31322309 nikaeen@empl.uk.ac.ir
خانم چتریزه واحد امور آموزشی 034-31322308 Grad.affairs@uk.ac.ir
خانم صالح نیا واحد امور آموزشی 034-31322307 Grad.affairs@uk.ac.ir
خانم زمردیان واحد امور آموزشی 034-31322306 F.zomorodian@empl.uk.ac.ir
خانم نیک پور واحد امور آموزشی 034-31322305 nikpoor@empl.uk.ac.ir
خانم جهانگرد واحد امور آموزشی 034-31322303 maryam.jahangard@empl.uk.ac.ir
- دبیرخانه آموزش کل 13 تا 03431322300 - 03431322290 - 97 تا 03431322292 - 03433257155 - 03433257512
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 19 تا 03431323016 - 03433257405 --03433257406 03433257169 - 03433257257
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 19 تا 03431323016 - 03433257405 --03433257406 03433257169 - 03433257257