کدپستی واحد امور آموزش دانشگاه

یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.


لیست شماره تماس های دانشگاه شهید باهنر کرمان

اطلاعات تماس بخش های دانشگاه شهید باهنر کرمان
نام و نام خانوادگی حوزه شماره تماس دورنگار پست الکترونیکی
- ریاست 034-33257161 034-33257413
- روابط عمومی 034-31323070 034-33257444
- همکاری های علمی و بین المللی 034-31323011 034-33257161
- معاونت آموزشی 034-3132006 034-33257165
- معاونت پژوهشی 03431323011 034-33257161
- معاونت فرهنگی و اجتماعی 034-31322780 034-31322782
- معاونت دانشجویی 034-31322804
- معاونت اداری،مالی و مدیریت منابع 034-31323003 034-33257165
دکتر ارجمند مدیر کل امور آموزشی 034-31322300
آقای سلیمانی معاون امور آموزشی 034-31322301
آقای سلطانی واحد امور آموزشی 034-31322299
خانم خاکپور – آقای محی آبادی واحد امور آموزشی 034-31322298
خانم شرفی – خانم حسینی واحد امور آموزشی 034-31322297
خانم قربانی واحد امور آموزشی 034-31322294
خانم عبداللهی- خانم شیخ مظفری واحد امور آموزشی 034-31322293
خانم خجسته – خانم مهرایین واحد امور آموزشی 034-31322292
خانم خیاط پیشه واحد امور آموزشی 034-31322291
آقای اسکندر زاده – اقای باقری- آقای ولندیاری واحد امور آموزشی 034-31322290
خانم روح الامینی واحد امور آموزشی 034-31322313
آقای دیانی- اقای قربانی واحد امور آموزشی 034-31322312
آقای ترابی واحد امور آموزشی 034-31322311
خانم تهرانی – آقای اسدی فر واحد امور آموزشی 034-31322310
خانم خسروی- آقای نیک آیین واحد امور آموزشی 034-31322309
خانم چتریزه واحد امور آموزشی 034-31322308
خانم صالح نیا واحد امور آموزشی 034-31322307
خانم زمردیان واحد امور آموزشی 034-31322306
خانم نیک پور واحد امور آموزشی 034-31322305
خانم جهانگرد واحد امور آموزشی 034-31322303
- دبیرخانه آموزش کل 31322296 034-31322302
- مخابرات 034-33257141-5